Bezpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2016 r. na terenie Tarnobrzega funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, utworzone na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015, poz. 1255 ze zm. - Dz.U. z 2017r. poz. 2030).   W 2018r. punkty czynne są od poniedziałku do piątku, przez cztery godziny dziennie, według harmonogramu:   1) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowany w budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega, 39-400  Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32,   czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 15:30 do 19:30   Punkt obsługiwany będzie przez adwokatów i radców prawnych.     2) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowany w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu (ul. Kopernika 3),   czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00.   Bezpłatne porady prowadzone będą przez organizację pożytku publicznego: Fundację Honeste Vivere (siedziba fundacji: ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa) Punkt obsługiwany jest przez adwokatów.     Pomoc prawna polegać będzie na: 1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub 2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 3) udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub 4) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.  
  Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:    1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia   - należy przedłożyć oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz złożyć pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.   2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863),   - należy przedłożyć ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;   3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),   - należy przedłożyć zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;   4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203),   - należy przedłożyć ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;   5) która nie ukończyła 26 lat,   - należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość;   6) która ukończyła 65 lat,   - należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość;   7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,   - należy złożyć oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym punkcie;   8) która jest w ciąży.

  - należy przedłożyć dokument potwierdzający ciążę.

UWAGA!

W przypadku kobiety w ciąży nie posiadającej dodatkowo uprawnień do bezpłatnej pomocy prawnej z innego (niż pkt 8)  z wyżej wymienionych punktów, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana wyłącznie w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Wszystkim osobom zaliczającym się do wyżej wymienionych kategorii osób uprawnionych, wymagającym niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na jednej ze wskazanych wyżej podstaw, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymganych dokumentów.


Oświadczenia, o których wyżej mowa , osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wzory oświadczeń dostępne są w siedzibach biur porad prawnych

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: 1) prawa pracy, 2) spraw karnych, 3) spraw administracyjnych, 4) spraw rodzinnych, 5) przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, 6) ubezpieczenia społecznego, 7) spraw podatkowych z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.   Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: 1)  podatkowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 2)  z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; 3)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.     Uwaga! Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.  

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.darmowapomoc prawna.ms.gov.pl oraz

http://www.tarnobrzeg.pl/dla-mieszkanca/nieodplatna-p-/ , gdzie mogą Państwo znaleźć więcej informacji.


 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:36
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2018-02-19 11:42
Opublikował: adminsr
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 5 573