Konta bankowe

Konto dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, na które należy wpłacać - wpisy, opłaty, grzywny, koszty sądowe:

Narodowy Bank Polski Oddział w Rzeszowie

46 1010 1528 0011 5322 3100 0000

Dokonując wpłaty konieczne jest podanie sygnatury akt sprawy oraz imię i nazwisko wpłacającego. Jeżeli numer sprawy nie został jeszcze nadany osoba wpłacająca musi podać poza imieniem i nazwiskiem nazwę wydziału, którego dotyczy wpłata np. "Wydział Cywilny”.

 

Rachunek Sum na Zlecenie (Zaliczek Sądowych) prowadzony jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie dla wpłat dotyczących zaliczek sądowych w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, wieczystoksięgowych oraz dla wpłat w kwocie 5 zł za wpis w Rejestrze Spadkowym: 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie

96 1130 1105 0005 2163 6320 0004

 Dokonując wpłaty konieczne jest podanie sygnatury akt sprawy oraz imię i nazwisko wpłacającego. Jeżeli numer sprawy nie został jeszcze nadany osoba wpłacająca musi podać poza imieniem i nazwiskiem nazwę wydziału, którego dotyczy wpłata np. "Wydział Cywilny”.

 

Rachunek Sum Depozytowych prowadzony jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie do wpłat takich jak: poręczenia, kaucje, wadia, zabezpieczenia majątkowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie

66 1130 1017 0021 1000 8990 0004

Dokonując wpłaty konieczne jest podanie sygnatury akt sprawy oraz imię i nazwisko wpłacającego. Jeżeli numer sprawy nie został jeszcze nadany osoba wpłacająca musi podać poza imieniem i nazwiskiem nazwę wydziału, którego dotyczy wpłata np. "Wydział Cywilny”.