Biegli sądowi

 

Status biegłego sądowego

Podstawa prawna:
  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133).
 

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

1. Podanie skierowane do Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie z której kandydat na biegłego wnosi).

2. Życiorys.

3. Kwestionariusz osobowy.

4. Odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej.

5. Inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponad przeciętne kwalifikacje zawodowe (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji).

6. Opinia i zgoda zakładu pracy zatrudniającego kandydata na biegłego.

7. Zapytanie o karalność - z Krajowego Rejestru Karnego.

8. Kwestionariusz osobowy i zestaw oświadczeń (do pobrania ze strony Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu)


Kandydat na biegłego musi spełniać następujące warunki:
1. posiada obywatelstwo polskie,
2. ukończył 25 lat życia,
3. posiada praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. W przypadku gdy przedstawiane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności.
 


Listy biegłych sądowych są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych.
W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

Zamieszczone na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu dane dotyczące biegłych sądowych mają charakter informacyjny, natomiast charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych.

 

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu

UZUPEŁNIAJĄCA LISTA BIEGŁYCH w miesiącu lutym 2020

UZUPEŁNIAJĄCA LISTA BIEGŁYCH w miesiącu wrześniu 2019r.

LISTA BIEGŁYCH W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

Aktualne zmiany danych w liście biegłych sądowych:

1) Dział XXXII (Psychologia) - poz. 145 - Danuta Wojtysiak (zmiana z dniem 28.05.2020r. adresu a-mail na: dm.wojtysiak@gmail.com.pl)

2) Dział XVI (Geodezja) - poz. 53 - Józef Kusek (geodezja, kartografia) - z dniem 24.08.2020r. wykreślony z listy biegłych.

3) Dział XXV (Medycyna) - poz. 103 - lek. med. Teresa Maziarz - Puchalska (choroby wewnętrzne, kardiologia) - rezygnacja z dniem 31.08.2020r.

4) Dodatkowa lista biegłych w miesiącu październiku 2020r.

 

Rachunki dla biegłych

Poniżej do ściągnięcia wykaz niezbędnej dokumentacji dla osoby działającej w charakterze biegłego, celem finansowego rozliczenia się z podjętego zlecenia.

Biegli z zakresu medycyny lub geodezji i kartografii oraz tłumacze przysięgli wypełniają właściwe, przewidziane dla nich rachunki. Biegli z pozostałych dziedzin wypełniają ogólny rachunek wpisując w nim stosowny zakres opinii.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:15
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2020-10-06 11:11
Opublikował: admin
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 9 443