Skip to main content

II Wydział Karny

Przewodniczący Wydziału

Funkcję tę sprawuje Sędzia Marek Wójcik

 

Zastępca Przewodniczącego Wydziału

Funkcję tę sprawuje Sędzia Stanisław Zych


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kierownik Sekretariatu

Funkcję tę sprawuje Pani Bogusława Dec

 • pok. 502, 503, 504, 505, 506, 507, 511
 • tel. (0-15) 688-27-39 
 • fax: UWAGA!  dawny numer faxu: 15 688-27-10 został zlikwidowany, w razie potrzeby wysłania faxu należy korzystać z numeru faxu Oddziału Administracyjnego (15 822-99-67)
 • e-mail: wkarny@tarnobrzeg.sr.gov.pl
 • sekretariat jest czynny:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Sekretariat udziela informacji stronom / pełnomocnikom w sytuacji gdy informacji nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZAKRES SPRAW:

W wydziale karnym rozpatrywane są sprawy z zakresu prawa karnego o przestępstwa, przestępstwa skarbowe, wykroczenia, wykroczenia skarbowe,

1. Sprawy karne, rozpoznawane w postępowaniu zwyczajnym, za wyjątkiem:

 • spraw o zbrodnie określone w kodeksie karnym lub w ustawach szczególnych,
 • spraw o występki przekazane do właściwości sądu okręgowego,

2. Sprawy karne skarbowe rozpoznawane w postępowaniu zwyczajnym.

3. Sprawy wykroczeniowe.

4. Sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

5. Sprawy:

 1. o udzielenie pomocy sądowej,
 2. o odtworzenie akt,
 3. prośby o ułaskawienie,
 4. o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek przekazano z innego sądu lub wydziału,
 5. o wydanie listu żelaznego w sprawach rozpoznawanych przed sądem rejonowym,
 6. z ustawy z dnia 13.06.2003r. o cudzoziemcach, tj. o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec niego aresztu w celu wydalenia,
 7. o przekazanie w trybie art. 11a ustawy – Przepisy wprowadzające kpk,
 8. sprawy z szeroko rozumianego nadzoru sprawowanego przez sąd nad postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych, w szczególności dotyczące:
 • zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania w toku śledztwa lub dochodzenia,
 • zastosowania aresztowania, jako kary porządkowej w toku postępowania przygotowawczego na wniosek prokuratora wobec osób uporczywie uchylających się od złożenia zeznań, wykonania czynności biegłego, tłumacza oraz wydania przedmiotów,
 • wniosków prokuratora o skierowanie podejrzanego na badanie psychiatryczne połączone z obserwacją psychiatryczną w zakładzie zamkniętym oraz przedłużenie tej obserwacji,
 • zarządzenia – na wniosek prokuratora – kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych oraz zatwierdzenia postanowień prokuratora w tym przedmiocie wydanych w sytuacjach niecierpiących zwłoki, a także rozpoznawania zażaleń na postanowienia prokuratora w zakresie kontroli i utrwalania tych rozmów,
 • wniosków prokuratora o orzeczenie przepadku przedmiotu poręczenia majątkowego; tytułem środka zabezpieczającego – po prawomocnym umorzeniu dochodzenia lub śledztwa,
 • przesłuchania – na żądanie strony, prokuratora lub innego organu prowadzącego postępowanie – świadka w sytuacji, gdy zachodzi obawa niemożności przesłuchania go na rozprawie,
 • wniosków prokuratora o udzielenie informacji stanowiących tajemnicę bankową,
 • wniosków prokuratora i podejrzanego o wyznaczenie obrońcy z urzędu oraz wniosków stron i innych osób uprawnionych o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu,
 • postanowień prokuratora o objęciu ochroną lub pomocą osób (art. 17 ust. 1 i 2 Ustawy o świadku koronnym),
 • wniosków prokuratora o przesłuchanie osoby poniżej 15 lat w trybie art. 185a kpk,
 • wniosków prokuratora o wydanie listu żelaznego,
 • nadania klauzuli wykonalności na postanowieniu prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym.
 • środki odwoławcze w wypadkach wskazanych w ustawie, tj: zażaleń na zatrzymanie osoby, na postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzenie śledztwa, na postanowienia w przedmiocie zastosowania innych niż tymczasowe aresztowanie środków zapobiegawczych oraz na postanowienia dotyczące zabezpieczenia majątkowego na mieniu oskarżonego, na postanowienia w sprawie zachowania w tajemnicy danych osobowych świadka,
 
6. Sprawy dotyczące wykonywania orzeczeń w sprawach karnych i o wykroczenia oraz windykacji należności sądowych w tych sprawach:
- skrócenie wykonania środka karnego,
- zatarcie skazania,
- podjęcie warunkowo umorzonego postępowania,
- zarządzenie wykonania kary, której wykonanie warunkowo zawieszono,
- odroczenie i odwołanie odroczenia wykonania kary,
- rozłożenie na raty grzywny,
- zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności,
- warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, której wykonanie uprzednio odroczono,
- wykonania dotyczące prawomocnie orzeczonej kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej,
- dotyczące wykonania kary aresztu i kar porządkowych,
- dotyczące windykacji należności sądowych w sprawach karnych i o wykroczenia.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył: admin1
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminsr
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 26 849