Skip to main content

Mediacje

Mediacja jest to metoda rozwiązywania sporów, polegająca na doprowadzeniu do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji. Negocjacje pomiędzy stronami konfliktu prowadzone są przy udziale mediatora, który jako osoba neutralna i bezstronna, nie narzucając rozwiązania wspiera przebieg negocjacji, umożliwia właściwą komunikację dla przeprowadzenia rzeczowej rozmowy o problemie i łagodzi powstające napięcia, pomagając w wypracowaniu kompromisu.

Mediatorzy nie narzucają rozwiązań i nie rozstrzygają sporu, gdyż to strony konfliktu najpełniej znają swoje potrzeby i dlatego w mediacji traktowane są jak eksperci w przedmiocie rozwiązywania sporu, którego są uczestnikami. W rezultacie wyłącznie od stron sporu zależy kształt ostatecznego porozumienia, zaś mediator zaakceptuje także brak porozumienia, jeżeli taka będzie wola stron.

Mediacja koncentruje się na tym, jakie są interesy stron i co każda ze stron uważa za sprawiedliwe, dlatego w mediacji wygrywają obie strony sporu. Dzięki osobie pośredniczącej w rozmowie, jaką jest mediator, mediacja stwarza możliwość wypowiedzenia swoich racji w sposób spokojny i przemyślany. Jest zarówno znacznie tańsza jak i szybsza niż postępowanie sądowe.

Podstawową zasadą mediacji jest jej dobrowolność, a zatem decyzja o podjęciu mediacji zależy tylko i wyłącznie od zainteresowanych osób. Należy podkreślić, że zarówno strony konfliktu jak i mediator, mają możliwość przerwania mediacji w każdym ich stadium, jeśli uważają, że ich przebieg nie rokuje wypracowania porozumienia lub gdy uznają, że ich  dalszy udział w mediacji jest z innych przyczyn bezcelowy.

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości we współpracy z działającą przy Ministrze Sprawiedliwości Społeczną Radą ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów opracował broszury informacyjne dotyczące postępowania mediacyjnego w sprawach: cywilnych/gospodarczych; rodzinnych, o rozwód i separację; karnych i nieletnich.

Odpowiednie broszury w załączeniu.

L i s t a   s t a ł y c h    m e d i a t o r ó w 

1. Lista ośrodków mediacyjnych i mediatorów stałych w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i z zakresu prawa pracy, prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz uczelnie zgłoszone Prezesowi Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu stosownie do postanowień art. 1832 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego.

Informacje na temat możliwości zostania mediatorem w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i z zakresu prawa pracy 

2. Wykaz instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych prowadzony  w Sądzie  Okręgowym  w Tarnobrzegu (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 13 czerwca 2003r. - Dz.U. Nr 108 poz. 1020)

Informacje na temat możliwości zostania mediatorem w sprawach karnych

3. Wykaz instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich prowadzony w  Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 18 maja  2001r. - Dz. U. Nr 56, poz. 591 ze zm.) 

Informacje na temat możliwości zostania mediatorem w sprawach nieletnich

Lista Mediatorów z Ośrodka Mediacji przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie

 

Dodatkowe informacje na temat mediacji mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

 

Koordynator ds. mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu:

SSO Teresa Więch-Rotkiewicz 
ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg 
tel. (15) 688-26-30
fax. (15) 688-26-87
e-mail: sekretariat@tarnobrzeg.so.gov.pl

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył: admin1
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminsr
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 6 965