Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu. Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z Standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (poziom AA)
  • Section 5082

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Jakub Mroczka, adres poczty elektronicznej: jakub.mroczka@tarnobrzeg.sr.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Data publikacji strony internetowej oraz jej ostatniej istotnej aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2012.02.07
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.21

Informacja o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Redakcję Biuletynu i informacji uzyskanych od producenta strony.

Dane teleadresowe ze wskazaniem danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej w zakresie dostępności:

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg
e-mail: boi@tarnobrzeg.sr.gov.pl
tel. +48 15 688 25 00

Osoby odpowiedzialne:

Porozumieniem z dnia 9 lutego 2021 r. Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie i Dyrektor Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu zawarli porozumienie i wyznaczyli wspólnego koordynatora do spraw dostępności, gdzie funkcję w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu będzie pełnić Koordynator ds. spraw dostępności Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, tj.:

Pan Janusz Jarosz 
tel. 17 858 02 25
e-mail: janusz.jarosz@rzeszow.sa.gov.pl 

Dostępność architektoniczna

Do budynku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu prowadzi jedno główne wejście od strony południowej (ul. Sienkiewicza). Do wejścia prowadzą trzyspocznikowe schody (15 stopni). Schody posiadają pochylnie umożliwiające wjazd wózkami dziecięcymi. Dla osób słabowidzących krańcowe stopnie poszczególnych podestów schodowych wykonane są w innym kontrastowym kolorze i mają klockowatą strukturę wyczuwalną pod stopami. Wszystkie kondygnacje budynku są dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na posesje sądu można dostać się dwoma bramami wjazdowymi usytuowanymi po obu stronach głównych schodów tj. od strony wschodniej i zachodniej budynku. Przed bramami znajdują się tablice informacyjne, strzałki kierunkowe dla osób niepełnosprawnych i domofony umożliwiające osobom niepełnosprawnym poruszających się na wózkach i samochodami kontakt z pracownikami ochrony. Pracownicy ochrony po otrzymaniu informacji dźwiękowej umożliwiają osobom niepełnosprawnym wjazd na parking wewnętrzny i kierują osoby na wózkach do windy przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Osoby wjeżdżające samochodami kierowane są na oznaczone miejsce parkingowe znajdujące się w pobliżu wejścia do windy (strona północno-wschodnia budynku). Winda obsługiwana jest przez pracownika ochrony. Windą przewożone są te osoby z poziomu przyziemia na poziom parteru, z którego głównymi dwoma windami mają możliwość dostania się na inne kondygnacje. Biura Podawcze, BOI, Kasa znajdują się na poziomie parteru. Powrót odbywa się w odwrotnej kolejności z pomocą pracowników ochrony. Pomieszczenie sanitarno-higieniczne znajduje się na poziomie parteru - dostęp z głównego holu.

Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Nie jest dostępna.

Informacja o możliwości powiadamiania o braku dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaką stronę internetową lub jej część chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-05-07 14:22
Wytworzył: adminsr
Publikacja w dniu: 2021-03-31 16:56
Opublikował: adminsr
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 231