Skip to main content

Ogłoszenia

Sygn. akt. I Ns 608 /23

                     Tarnobrzeg dnia 27.06.2024 r. 

                                                       O G Ł O S Z E N I E

 

                   „Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu

 

ogłasza, że w dniu 26 czerwca 2024 r. zezwolił Miastu Tarnobrzeg w Tarnobrzegu na złożenie do depozytu sądowego kwot:

 1. 2.573,75 zł (dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy zł siedemdziesiąt pięć gr.) stanowiącej 1/4 części odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów tj. działki ewid. nr 26/1 o powierzchni 0,0269 ha, 

  1. 2.573,75 zł (dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy zł siedemdziesiąt pięć gr.) stanowiącej 1/4 części odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów tj. działki ewid. nr 26/1 o powierzchni 0,0269 ha.

   

Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wzywa niniejszym:

 1. spadkobierców Adama Soja, s. Franciszka i Janiny do podjęcia z depozytu kwoty 2.573,75 zł (dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy zł siedemdziesiąt pięć gr.), o ile będą legitymować się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po tych osobach albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia po tych osobach według udziałów wynikających z treści tych dokumentów,

 2. spadkobierców Bogusławy Schoepe c. Franciszka i Janiny do podjęcia z depozytu kwoty 2.573,75 zł (dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy zł siedemdziesiąt pięć gr.), o ile będą legitymować się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po tych osobach albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia po tych osobach według udziałów wynikających z treści tych dokumentów. 


Sygn. akt. I Ns 238/24                              Tarnobrzeg dnia 14.06.2024 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

ogłasza, że w dniu 6 czerwca 2024 r. zezwolił Gminie Nowa Dęba w Nowej Dębie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.268,00 zł (tysiąc dwieście sześćdziesiąt osiem złotych) stanowiącej odszkodowanie za przejęcie na rzecz Gminy Nowa Dęba nieruchomości gruntowej - dz. ewid. nr 14/3870 o pow. 0,0028 ha obręb Chmielów.

Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

wzywa niniejszym do odbioru tej kwoty osobę lub osoby, które wykażą, że na dzień 20 października 2023 r. przysługiwało im prawo własności nieruchomości gruntowej tj. dz. ewid. nr 14/3870 o pow. 0,0028 ha obręb Chmielów - w całości albo według udziałów przysługujących im do tej nieruchomości.

​​


Sygn. akt. I Ns 186/24                                Tarnobrzeg dnia 13.06.2024 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 23 kwietnia 2024 r. w Kancelarii Notarialnej w Tarnobrzegu przed Notariuszem Moniką Tęcza-Wąsik złożono wykaz inwentarza spadku przedsiębiorstwa w spadku pod firmą STAJNIA WYDRZA "W.J.Nideccy" Jerzy Nidecki w Wydrzy w spadku  (NIP 8672250457);

 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 3. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza do sądu spadku.

 


Sygn. akt. I Ns 237/24                              Tarnobrzeg dnia 14.06.2024 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu

ogłasza, że w dniu 6 czerwca 2024 r. zezwolił Gminie Nowa Dęba w Nowej Dębie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6.021,00 zł (sześć tysięcy dwadzieścia jeden złotych) stanowiącej odszkodowanie za przejęcie na rzecz Gminy Nowa Dęba nieruchomości gruntowej - dz. ewid. nr 1210/2 o pow. 0,0133 ha obręb Chmielów.

Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu

wzywa niniejszym do odbioru tej kwoty osobę lub osoby, które wykażą, że na dzień 20 października 2023 r. przysługiwało im prawo własności nieruchomości gruntowej tj. dz. ewid. nr 1210/2 o pow. 0,0133 ha obręb Chmielów - w całości albo według udziałów przysługujących im do tej nieruchomości.

​​


Sygn. akt. I Ns 107/24                                Tarnobrzeg dnia 11.06.2024 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 5 czerwca 2024 r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Kazimierzu Barszczu (PESEL 51030305995), zmarłym w dniu 28 grudnia 2020 r., którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Tarnobrzeg (39-400);

 2. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 


Sygn. akt. I Ns 672/23                                Tarnobrzeg dnia 10.05.2024 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 8 maja 2024 r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Pawle Kułaga (PESEL 86021700578), zmarłym w dniu 29 października 2023 r., którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Zabrnie gmina Grębów (39-410);

 2. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 


Sygn. akt. I Ns 152/24                                Tarnobrzeg dnia 11.04.2024 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 2 kwietnia 2024 r. w Kancelarii Notarialnej w Tarnobrzegu przed Notariuszem Moniką Tęcza-Wąsik złożono wykaz inwentarza spadku przedsiębiorstwa w spadku pod firmą Ewa Ryś Przedsiębiorstwo Usługowe  "Kajmówka" w Tarnobrzegu (NIP 8651444937), zmarłej 17 lutego 2024 r.;

 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 3. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza do sądu spadku.

 


Sygn. akt. I Ns 664/22                              Tarnobrzeg dnia 7.03.2024 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu

ogłasza, że w dniu 1 marca 2024 r. zezwolił Miastu Tarnobrzeg w Tarnobrzegu na złożenie do depozytu sądowego kwot:

 1.  
  1. 8.628,40 zł (osiem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem zł czterdzieści gr.) stanowiącej 1/10 części odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb Sobów tj. działki ewid. nr 810 o powierzchni 0,2406 ha,

  2. 8.628,40 zł (osiem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem zł czterdzieści gr.) stanowiącej 1/10 części odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb Sobów tj. działki ewid. nr 810 o powierzchni 0,2406 ha.

Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wzywa niniejszym:

 1. Tomasza Groszka do podjęcia z depozytu kwoty 8.628,40 zł (osiem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem zł czterdzieści gr.) – na jego żądanie,

 2. Marka Groszka do podjęcia z depozytu kwoty 8.628,40 zł (osiem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem zł czterdzieści gr.) – na jego żądanie.

 


Sygn. akt. I Ns 330 /23

                     Tarnobrzeg dnia 17.01.2024 r.

 

                                                        O G Ł O S Z E N I E

 

                   „Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu

 

ogłasza, że w dniu 12 stycznia 2024 r. zezwolił Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM SA w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 940,00 zł (dziewięćset czterdzieści zł) stanowiącej odszkodowanie za ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości – działki ewid. nr 591/1 obręb Chmielów, gmina Nowa Dęba, o nieuregulowanym stanie prawnym, ustalone decyzją Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 15 listopada 2022 r. znak GG.IIIb.6821.21.1.2022.

Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wzywa niniejszym do odbioru z depozytu tej kwoty spadkobierców Jana Garbosia (PESEL 16061602536) oraz Jadwigi Garboś (PESEL 23112806263), o ile będą legitymować się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po tych osobach albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia po tych osobach według udziałów wynikających z treści tych dokumentów.


Sygn. akt. I Ns 329 /23

                     Tarnobrzeg dnia 17.01.2024 r.

 

 

                                                        O G Ł O S Z E N I E

 

                   „Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 

ogłasza, że w dniu 12 stycznia 2024 r. zezwolił Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM SA w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 630,00 zł (sześćset trzydzieści zł) stanowiącej odszkodowanie za ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości – działki ewid. nr 14/17 obręb Chmielów, gmina Nowa Dęba, o nieuregulowanym stanie prawnym, ustalone decyzją Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 15 listopada 2022 r. znak GG.IIIb.6821.20.2022.

Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wzywa niniejszym do odbioru z depozytu tej kwoty osobę lub osoby, które wykażą, że na dzień 3 kwietnia 2019 r. przysługiwało im prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 14/17 obręb Chmielów Gmina Nowa Dęba – w całości albo według udziałów przysługujących im do tej nieruchomości.


Sygn. akt. I Ns 328 /23

                     Tarnobrzeg dnia 17.01.2024 r.

 

                                                        O G Ł O S Z E N I E

 

                   „Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 

ogłasza, że w dniu 12 stycznia 2024 r. zezwolił Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM SA w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 220,00 zł (dwieście dwadzieścia zł) stanowiącej odszkodowanie za ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości – działki ewid. nr 587/1 obręb Chmielów, gmina Nowa Dęba o nieuregulowanym stanie prawnym, ustalone decyzją Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 15 listopada 2022 r. znak GG.IIIb.6821.20.1.2022.

Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wzywa niniejszym do odbioru z depozytu tej kwoty spadkobierców Katarzyny Zbyrad (s. Katarzyny i Michała), o ile będą legitymować się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po tej osobie albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia po tej osobie według udziałów wynikających z treści tych dokumentów.


Sygn. akt. I Ns 327 /23

                     Tarnobrzeg dnia 17.01.2024 r.

 

                                                        O G Ł O S Z E N I E

 

                   „Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 

ogłasza, że w dniu 12 stycznia 2024 r. zezwolił Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM SA w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 280,00 zł (dwieście osiemdziesiąt zł) stanowiącej odszkodowanie za ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości – działki ewid. nr 1054 obręb Chmielów, gmina Nowa Dęba, o nieuregulowanym stanie prawnym, ustalone decyzją Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 15 listopada 2022 r. znak GG.IIIb.6821.10.2022.

Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wzywa niniejszym do odbioru z depozytu tej kwoty osobę lub osoby, które wykażą, że na dzień 8 kwietnia 2019 r. przysługiwało im prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 1054 obręb Chmielów Gmina Nowa Dęba – w całości albo według udziałów przysługujących im do tej nieruchomości.


Sygn. akt. I Ns 313 /23

                     Tarnobrzeg dnia 17.01.2024 r.

 

                                                        O G Ł O S Z E N I E

 

                   „Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 

ogłasza, że w dniu 12 stycznia 2024 r. zezwolił Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM SA w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt zł) stanowiącej odszkodowanie za ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości – działki ewid. nr 853 obręb Chmielów, gmina Nowa Dęba o nieuregulowanym stanie prawnym, ustalone decyzją Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 15 listopada 2022 r. znak GG.IIIb.6821.24.1.2022.

Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wzywa niniejszym do odbioru z depozytu tej kwoty spadkobierców Antoniny Biało (PESEL 14100102405), o ile będą legitymować się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po tej osobie albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia po tej osobie według udziałów wynikających z treści tych dokumentów.


Sygn. akt. I Ns 311 /23

                     Tarnobrzeg dnia 17.01.2024 r.

 

                                                        O G Ł O S Z E N I E

 

                   „Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu

 

ogłasza, że w dniu 12 stycznia 2024 r. zezwolił Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM SA w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 760,00 zł (siedemset sześćdziesiąt zł) stanowiącej odszkodowanie za ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości – działki ewid. nr 919 obręb Chmielów, gmina Nowa Dęba (kw TB1T/00052743/0) o nieuregulowanym stanie prawnym, ustalone decyzją Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 15 listopada 2022 r. znak GG.IIIb.6821.15.2022.

Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wzywa niniejszym do odbioru z depozytu tej kwoty spadkobierców Marii Rębisz (PESEL 44011805562), o ile będą legitymować się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po tej osobie albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia po tej osobie według udziałów wynikających z treści tych dokumentów.


Sygn. akt. I Ns 291 /23

                     Tarnobrzeg dnia 17.01.2024 r.

 

                                                        O G Ł O S Z E N I E

 

                   „Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu

 

ogłasza, że w dniu 12 stycznia 2024 r. zezwolił Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM SA w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt zł) stanowiącej odszkodowanie za ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości – działki ewid. nr 865 obręb Chmielów, gmina Nowa Dęba o nieuregulowanym stanie prawnym, ustalone decyzją Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 15 listopada 2022 r. znak GG.IIIb.6821.28.1.2022.

Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wzywa niniejszym do odbioru z depozytu tej kwoty spadkobierców Joanny Ordon (PESEL 28122803907), o ile będą legitymować się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po tej osobie albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia po tej osobie według udziałów wynikających z treści tych dokumentów.


Sygn. akt. I Ns 290 /23

                     Tarnobrzeg dnia 17.01.2024 r.

 

                                                        O G Ł O S Z E N I E

 

                   „Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 

ogłasza, że w dniu 12 stycznia 2024 r. zezwolił Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM SA w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 280,00 zł (dwieście osiemdziesiąt zł) stanowiącej odszkodowanie za ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości – działki ewid. nr 784/2 obręb Chmielów, gmina Nowa Dęba, o nieuregulowanym stanie prawnym, ustalone decyzją Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 15 listopada 2022 r. znak GG.IIIb.6821.23.1.2022.

Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wzywa niniejszym do odbioru z depozytu tej kwoty spadkobierców Tadeusza Szpyta (PESEL 40020705095) oraz Marii Szpyt (PESEL 42051103547), o ile będą legitymować się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po tych osobach albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia po tych osobach według udziałów wynikających z treści tych dokumentów.


Sygn. akt. I Ns 289 /23

                     Tarnobrzeg dnia 17.01.2024 r.

 

                                                        O G Ł O S Z E N I E

 

                   „Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 

ogłasza, że w dniu 12 stycznia 2024 r. zezwolił Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM SA w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.170,00 zł (jeden tysiąc sto siedemdziesiąt zł) stanowiącej odszkodowanie za ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości – działki ewid. nr 1210/1 obręb Chmielów, gmina Nowa Dęba, o nieuregulowanym stanie prawnym, ustalone decyzją Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 15 listopada 2022 r. znak GG.IIIb.6821.27.2022.

Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wzywa niniejszym do odbioru z depozytu tej kwoty osobę lub osoby, które wykażą, że na dzień 8 kwietnia 2019 r. przysługiwało im prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 1210/1 obręb Chmielów Gmina Nowa Dęba – w całości albo według udziałów przysługujących im do tej nieruchomości.


Sygn. akt. I Ns 288 /23

                     Tarnobrzeg dnia 17.01.2024 r.

 

                                                        O G Ł O S Z E N I E

 

                   „Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu

 

ogłasza, że w dniu 12 stycznia 2024 r. zezwolił Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM SA w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 430,00 zł (czterysta trzydzieści zł) stanowiącej odszkodowanie za ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości – działki ewid. nr 903 obręb Chmielów, gmina Nowa Dęba, o nieuregulowanym stanie prawnym, ustalone decyzją Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 15 listopada 2022 r. znak GG.IIIb.6821.31.2022.

Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wzywa niniejszym do odbioru z depozytu tej kwoty osobę lub osoby, które wykażą, że na dzień 3 kwietnia 2019 r. przysługiwało im prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 903 obręb Chmielów Gmina Nowa Dęba – w całości albo według udziałów przysługujących im do tej nieruchomości.


Sygn. akt. I Ns 598/23                                Tarnobrzeg dnia 28.12.2023 r.

 

 

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 13 grudnia 2023r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Sławomirze Skórze (PESEL 52022413959), zmarłym w dniu 11 kwietnia 2022r., którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Tarnobrzeg (39-400);

 

 1. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 


Sygn. akt. I Ns 314 /23

                     Tarnobrzeg dnia 12.12.2023 r.

 

 

 

                                                        O G Ł O S Z E N I E

 

                   „Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 

ogłasza, że w dniu 6 grudnia 2023 r. zezwolił Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM SA w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 245,00 zł (dwieście czterdzieści pięć zł) stanowiącej odszkodowanie za ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości – działki ewid. nr 1062/2 obręb Chmielów, gmina Nowa Dęba, o nieuregulowanym stanie prawnym, ustalone decyzją Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 19 września 2022 r. znak GG.IIIb.6821.11.2022. Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wzywa niniejszym do odbioru z depozytu tej kwoty spadkobierców Stefanii Zbyrad (c. Zofii i Szczepana), oraz Stanisława Zbyrada (s. Magdaleny i Stefana) – małżonków, o ile będą legitymować się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po tych osobach albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia po tych osobach według udziałów wynikających z treści tych dokumentów,


Sygn. akt. I Ns 301 /23

                     Tarnobrzeg dnia 11.12.2023 r.

 

                                                        O G Ł O S Z E N I E

 

                   „Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 

ogłasza, że w dniu 6 grudnia 2023 r. zezwolił Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM SA w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 950,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt zł) stanowiącej odszkodowanie za ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości – działki ewid. nr 1051 obręb Chmielów, gmina Nowa Dęba, o nieuregulowanym stanie prawnym, ustalone decyzją Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 15 listopada 2022 r. znak GG.IIIb.6821.35.2022. Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wzywa niniejszym do odbioru z depozytu tej kwoty spadkobierców Katarzyny Ozgi (PESEL 18012004640), Jana Koper (PESEL 14020601637), Joanny Koper (PESEL 28102403747), Bronisławy Koper (PESEL 21061607344), Franciszka Koper (s. Heleny i Wojciecha), o ile będą legitymować się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po tych osobach albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia po tych osobach według udziałów wynikających z treści tych dokumentów,


Sygn. akt. I Ns 544/23                                Tarnobrzeg dnia 11.12.2023 r.

 

 

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 6 grudnia 2023r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Dorocie Marii Biela PESEL 63123002702, zmarłej w dniu 23 maja 2022r., której ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Chmielów (39-442);

 

 1. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Sygn. akt. I Ns 301 /23

                     Tarnobrzeg dnia 11.12.2023 r.

 

                                                        O G Ł O S Z E N I E

 

                   „Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 

ogłasza, że w dniu 6 grudnia 2023 r. zezwolił Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM SA w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 950,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt zł) stanowiącej odszkodowanie za ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości – działki ewid. nr 1051 obręb Chmielów, gmina Nowa Dęba, o nieuregulowanym stanie prawnym, ustalone decyzją Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 15 listopada 2022 r. znak GG.IIIb.6821.35.2022. Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wzywa niniejszym do odbioru z depozytu tej kwoty spadkobierców Katarzyny Ozgi (PESEL 18012004640), Jana Koper (PESEL 14020601637), Joanny Koper (PESEL 28102403747), Bronisławy Koper (PESEL 21061607344), Franciszka Koper (s. Heleny i Wojciecha), o ile będą legitymować się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po tych osobach albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia po tych osobach według udziałów wynikających z treści tych dokumentów,


Sygn. akt. I Ns 326 /23

                     Tarnobrzeg dnia 5.12.2023 r.

 

                                                        O G Ł O S Z E N I E

 

                   „Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 

ogłasza, że w dniu 29 listopada 2023 r. zezwolił Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM SA w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.070,00 zł (jeden tysiąc siedemdziesiąt zł) stanowiącej odszkodowanie za ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości – działki ewid. nr 1208/1 obręb Chmielów, gmina Nowa Dęba, o nieuregulowanym stanie prawnym, ustalone decyzją Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 15 listopada 2022 r. znak GG.IIIb.6821.26.2022.

Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wzywa niniejszym do odbioru z depozytu tej kwoty osobę lub osoby, które wykażą, że na dzień 8 kwietnia 2019 r. przysługiwało im prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 1208/1 obręb Chmielów Gmina Nowa Dęba – w całości albo według udziałów przysługujących im do tej nieruchomości,


Sygn. akt. I Ns 342 /23

                     Tarnobrzeg dnia 5.12.2023 r.

 

                                                        O G Ł O S Z E N I E

 

                   „Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 

ogłasza, że w dniu 29 listopada 2023 r. zezwolił Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM SA w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 950,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt zł) stanowiącej odszkodowanie za ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości – działki ewid. nr 1047 obręb Chmielów, gmina Nowa Dęba, o nieuregulowanym stanie prawnym, ustalone decyzją Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 19 września 2022 r. znak GG.IIIb.6821.21.2022.

Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wzywa niniejszym do odbioru z depozytu tej kwoty spadkobierców Jana Wróbla (PESEL 26050303016), o ile będą legitymować się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po tej osobie albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia po tej osobie według udziałów wynikających z treści tych dokumentów,


Sygn. akt. I Ns 334/23                                Tarnobrzeg dnia 4.12.2023 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 30 listopada 2023r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Marku Andrzeju Szlęzaku PESEL 70050303354, zmarłym w dniu 30 sierpnia 2015r.,  którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Rozalin         (39-460);

 

 1. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Sygn. akt. I Ns 325 /23

                     Tarnobrzeg dnia 6.12.2023 r.

 

                                                        O G Ł O S Z E N I E

 

                   „Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 

ogłasza, że w dniu 29 listopada 2023 r. zezwolił Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM SA w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 590,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt zł) stanowiącej odszkodowanie za ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości – działki ewid. nr 1204/1 obręb Chmielów, gmina Nowa Dęba, o nieuregulowanym stanie prawnym, ustalone decyzją Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 15 listopada 2022 r. znak GG.IIIb.6821.25.2022.

Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wzywa niniejszym do odbioru z depozytu tej kwoty spadkobierców Józefa Grdenia (PESEL 21050201876), o ile będą legitymować się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po tej osobie albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia po tej osobie według udziałów wynikających z treści tych dokumentów,


Sygn. akt. I Ns 324 /23

                     Tarnobrzeg dnia 5.12.2023 r.

 

                                                        O G Ł O S Z E N I E

 

                   „Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 

ogłasza, że w dniu 29 listopada 2023 r. zezwolił Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM SA w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.860,00 zł (jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt zł) stanowiącej odszkodowanie za ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości – działki ewid. nr 1189/1 obręb Chmielów, gmina Nowa Dęba, o nieuregulowanym stanie prawnym, ustalone decyzją Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 15 listopada 2022 r. znak GG.IIIb.6821.23.2022.

Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wzywa niniejszym do odbioru z depozytu tej kwoty spadkobierców Julii Kądziołki (c. Agnieszki i Ignacego), o ile będą legitymować się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po tej osobie albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia po tej osobie według udziałów wynikających z treści tych dokumentów.


Sygn. akt. I Ns 323 /23

                     Tarnobrzeg dnia 5.12.2023 r.

 

                                                        O G Ł O S Z E N I E

 

                   „Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

ogłasza, że w dniu 29 listopada 2023 r. zezwolił Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM SA w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.210,00 zł (jeden tysiąc dwieście dziesięć zł) stanowiącej odszkodowanie za ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości – działki ewid. nr 855 obręb Chmielów, gmina Nowa Dęba, o nieuregulowanym stanie prawnym, ustalone decyzją Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 15 listopada 2022 r. znak GG.IIIb.6821.25.1.2022.

 Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wzywa niniejszym do odbioru z depozytu tej kwoty - po 1/3 spadkobierców: Joanny Koper (PESEL 28102403747), Jana Koper (PESEL 14020601637), Bronisława Koper (s. Heleny i Wojciecha), o ile będą legitymować się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po tych osobach albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia po tych osobach według udziałów wynikających z treści tych dokumentów,


Sygn. akt. I Ns 315 /23

                     Tarnobrzeg dnia 5.12.2023 r.

 

                                                        O G Ł O S Z E N I E

 

                   „Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 

ogłasza, że w dniu 29 listopada 2023 r. zezwolił Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM SA w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 360,00 zł (trzysta sześćdziesiąt zł) stanowiącej odszkodowanie za ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości – działki ewid. nr 857 obręb Chmielów, gmina Nowa Dęba, o nieuregulowanym stanie prawnym, ustalone decyzją Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 15 listopada 2022 r. znak GG.IIIb.6821.26.1.2022.

Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wzywa niniejszym do odbioru z depozytu tej kwoty spadkobierców Józefa Cabaja (PESEL 16112200199), o ile będą legitymować się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po tej osobie albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia po tej osobie według udziałów wynikających z treści tych dokumentów,


Sygn. akt. I Ns 293 /23

                     Tarnobrzeg dnia 6.12.2023 r.

 

                                                        O G Ł O S Z E N I E

 

                   „Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 

ogłasza, że w dniu 29 listopada 2023 r. zezwolił Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM SA w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.160,00 zł (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt zł) stanowiącej odszkodowanie za ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości – działki ewid. nr 1016 obręb Chmielów, gmina Nowa Dęba, o nieuregulowanym stanie prawnym, ustalone decyzją Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 15 listopada 2022 r. znak GG.IIIb.6821.33.2022.

Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wzywa niniejszym do odbioru z depozytu tej kwoty spadkobierców Katarzyny Grębowiec (c. Tomasza i Katarzyny) oraz Piotra Grębowca (s. Józefa i Marii) - małżonków, o ile będą legitymować się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po tych osobach albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia po tych osobach według udziałów wynikających z treści tych dokumentów,


Sygn. akt. I Ns 292 /23

                     Tarnobrzeg dnia 5.12.2023 r.

 

                                                        O G Ł O S Z E N I E

 

                   „Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 

ogłasza, że w dniu 29 listopada 2023 r. zezwolił Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM SA w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 910,00 zł (dziewięćset dziesięć zł) stanowiącej odszkodowanie za ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości – działki ewid. nr 928 obręb Chmielów, gmina Nowa Dęba, o nieuregulowanym stanie prawnym, ustalone decyzją Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 15 listopada 2022 r. znak GG.IIIb.6821.32.2022.

Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wzywa niniejszym do odbioru z depozytu tej kwoty spadkobierców Katarzyny Grębowiec (c. Tomasza i Katarzyny) oraz Piotra Grębowca (s. Józefa i Marii) - małżonków, o ile będą legitymować się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po tych osobach albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia po tych osobach według udziałów wynikających z treści tych dokumentów,


Sygn. akt. I Ns 648/23                                Tarnobrzeg dnia 24.11.2023 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 17 listopada 2023r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Mirosławie Chmielewskim PESEL 64031515878, którego zwłoki znaleziono w dniu 18 kwietnia 2023r., a którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Gorzyce (39-432);

 

 1. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Sygn. akt. I Ns 518/23                                Tarnobrzeg dnia 21.11.2023 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 14 listopada 2023r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Zofii Marii Kosior PESEL 48030108703, zmarłej w dniu 3 grudnia 2017r., a której ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Tarnobrzeg (39-400);

 

 1. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Sygn. akt. I Ns 230/23                                             Tarnobrzeg, dnia 22 listopada 2023 r.

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

„Postanowieniem z dnia 6 listopada 2023 roku Sąd Rejonowy w  Tarnobrzegu
I Wydział Cywilny zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa – Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie w Warszawie  na złożenie do depozytu sądowego:

kwoty 124 zł  (sto dwadzieścia cztery złote) stanowiącej odszkodowanie ustalone na rzecz dotychczasowego właściciela Joanny Solarskiej-Kusz c. Henryka i Teofili zam. Podzamcze 8 39-450 Baranów Sandomierski za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość o nr ewid. 838/4 o pow. 0,0010 ha, położoną w Baranowie Sandomierskim gm. Baranów Sandomierski

- przy czym kwota ta ma być wypłacona Joannie Solarskiej-Kusz po przedłożeniu stosownej dokumentacji

Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu I Wydział  Cywilny wzywa uprawnionych do odbioru zdeponowanej kwoty.

Sędzia Sądu Rejonowego

Magdalena Ciach 


Sygn. akt. I N 247/23

                                       Tarnobrzeg dnia 10.10.2023 r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

               Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 23 sierpnia 2023r. w Kancelarii Notarialnej w Mielcu przed notariuszem Katarzyną Szulik- Dudek złożono wykaz inwentarza spadku przedsiębiorstwa w spadku pod firmą „Automobil Tarnobrzeg Witold Smykla w spadku” (NIP 8671914889), zmarłym w dniu 04.05.2023r

 

 1. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 

 1. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza do sądu spadku.


OGŁOSZENIE SĄDOWE

 

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu II Wydział Karny ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych ze sprawy o sygnaturze akt II K 348/23 prowadzonej przed tutejszym sądem, zaś w postępowaniu przygotowawczym w Prokuraturze Okręgowej I Wydział Śledczy w Tarnobrzegu pod sygnaturą 3037-1.Ds.28.2022, że w dniu 11 października 2023r. o godzinie 09:00 w sali numer 123 odbędzie się rozprawa główna w sprawie przeciwko Joannie S. oskarżonej o popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk (179x), art. 286 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk (488x), art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

 

Pouczenie:

Pokrzywdzeni czynami zarzuconymi oskarżonej Joannie S. mają prawo wziąć udział w rozprawie głównej.


Sygn. akt. I Ns 370/23                                Tarnobrzeg dnia 20.07.2023 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 14 lipca 2023r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Henryku Świerczyńskim PESEL 50090405038, zmarłym w dniu 27 lutego 2016r., a którym ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Baranów Sandomierski (39-450);

 

 1. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 


Sygn. akt. I Ns 93/23                                  Tarnobrzeg dnia 29.06.2023 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 23 czerwca 2023r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Annie Łysiak PESEL 60012408047, zmarłej w dniu 8 marca 2020r., a której ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Tarnobrzeg (39-400);

 

 1. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 


Sygn. akt. I Ns 305/23                                  Tarnobrzeg dnia 12.06.2023 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 12 czerwca 2023r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Mariannie Sołtys PESEL 44051407508, zmarłej w dniu 17 kwietnia 2016r., a której ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Trześń (39-432);

 

 1. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Sygn. akt. I Ns 197/23                                Tarnobrzeg dnia 16.05.2023 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 12 maja 2023r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Janie Woźniaku PESEL 44041307074, zmarłym w dniu 18 listopada 2021r., a którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Wrzawy (39-432);

 

 1. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Sygn. akt. I Ns 53/23                                  Tarnobrzeg dnia 18.05.2023 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 12 maja 2023r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Krzysztofie Pieróg PESEL 66050514959, zmarłym w dniu 15 listopada 2022r., a którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Zaduszniki (39-340);

 

 1. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Sygn. akt. I Ns 22/23

                                       Tarnobrzeg dnia 9.02.2023 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

               Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 13 stycznia 2023r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Januszu Pawełku  PESEL 47021905257, zmarłym w dniu 06.10.2022r. w Tarnobrzegu, ostatnio stale zamieszkałym 39-400 Tarnobrzeg

 

 1. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 

 1. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza do sądu spadku.


Sygn. akt. I Ns 276/22                                             Tarnobrzeg, dnia 3 stycznia 2023r.  

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

„Postanowieniem z dnia 19 gruidnia 2022 roku Sąd Rejonowy w  Tarnobrzegu Wydział I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Miastu Tarnobrzeg na złożenie do depozytu sądowego:

kwoty 1.234 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści cztery złote) stanowiącej odszkodowanie ustalone na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 października 2021r. znak: N-VII.7570.1.41.2021 za przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 30/1 o pow. 0,0032 ha, położoną w Tarnobrzegu obręb 4 – Mokrzyszów,

- przy czym kwota ta ma być wydana właścicielowi nieruchomości po przedłożeniu dokumentów potwierdzających prawo własności do nieruchomości;

 

Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wzywa uprawnionych do odbioru zdeponowanej kwoty.

Sędzia Sądu Rejonowego

Izabela Grzych – Turbak


Sygn. akt. I Ns 624/22                                Tarnobrzeg dnia 6.12.2022 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 29 listopada 2022r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Zuzannie Dmytrów PESEL 32072800507, zmarłej w dniu 10 maja 2021r., a której ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Tarnobrzeg (39-400);

 

 1. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Sygn. akt. I Ns 608/22                                Tarnobrzeg dnia 6.12.2022 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 21 listopada 2022r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Tadeuszu Dmytrów PESEL 34091800313, zmarłym w dniu 1 stycznia 2022r., a którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Tarnobrzeg (39-400);

 

 1. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Sygn. akt. I Ns 556/22                                Tarnobrzeg dnia 6.12.2022 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 18 października 2022r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Wiesławie Galend PESEL 46021207277, zmarłym w dniu 23 czerwca 2022r., a którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Tarnobrzeg (39-400);

 

 1. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Sygn. akt. I Ns 541/22                                Tarnobrzeg dnia 6.12.2022 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 10 października 2022r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Irenie Durdzie PESEL 49020901081, zmarłej w dniu 15 maja 2020r., a której ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Wola Baranowska (39-451);

 

 1. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Sygn. akt. I Ns 491/22                                Tarnobrzeg dnia 9.12.2022 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 6 grudnia 2022r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Władysławie Żmudzie PESEL 43061703813, zmarłym w dniu 13 kwietnia 2022r., a którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Skopanie        (39-450);

 

 1. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Sygn. akt I Ns 259/22                                              Tarnobrzeg, dnia 13 grudnia 2022 r.

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Postanowieniem z dnia 2 grudnia 2022 roku Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Miastu Tarnobrzeg na złożenie do depozytu sądowego:

kwoty 1 465,80zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy) stanowiącej odszkodowanie oraz powiększenie odszkodowania o 5% za udział w wysokości 4/40 części ustalone na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 14.09.2021r. znak: N-VII.7570.1.66.2021 za przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działki ewidencyjne o nr 55/6 o pow. 0,0247ha, nr 55/3 o pow. 0,0113ha położone w Tarnobrzegu obręb 4-Mokrzyszów - przy czym kwota ta ma być wydana spadkobiercom Zofii Janowskiej c. Franciszka i Janiny - pod warunkiem przedłożenia dokumentu potwierdzającego prawo do spadku (prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia).

Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wzywa spadkobierców Zofii Janowskiej c. Franciszka i Janiny do odbioru zdeponowanej kwoty.

Jednocześnie poucza, iż z zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 2008r., poz. 1537 ze zm.) w zw. z art. 118a ust. 3 oraz w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 2021.10.21) ostateczny termin do odbioru depozytu wynosi 10 lat od dnia doręczenia uprawnionemu wezwania do odbioru lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5 cyt. wyżej ustawy.

Bezskuteczny upływ terminu do odbioru depozytu zgodnie z dyspozycją art. 9 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów skutkować będzie natomiast likwidacją depozytu z mocy prawa i przejściem zdeponowanych środków finansowych na rzecz Skarbu Państwa.                           

 

Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                              Ewa Pokutycka

 


Sygn. akt. I Ns 255/22                                             Tarnobrzeg, dnia 12 grudnia 2022r.

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

„Postanowieniem z dnia 7 grudnia 2022 roku Sąd Rejonowy w  Tarnobrzegu Wydział
I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Miastu Tarnobrzeg na złożenie do depozytu sądowego:

kwoty 1.138 zł (jeden tysiąc sto trzydzieści osiem złotych) stanowiącej odszkodowanie ustalone na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 listopada 2021.r. znak: N-VII.7570.1.56.2021 za przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 65/1 o pow. 0,0031 ha, położoną w Tarnobrzegu obręb 4 - Mokrzyszów,

- przy czym kwota ta ma być wydana właścicielowi nieruchomości po przedłożeniu dokumentów potwierdzających prawo własności do nieruchomości;

Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wzywa uprawnionych do odbioru zdeponowanej kwoty.

Sędzia Sądu Rejonowego

Izabela Grzych – Turbak


Sygn. akt. I Ns 496/22

                                       Tarnobrzeg dnia 9.11.2022 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

               Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 14 września 2022r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Stanisławie Fordońskim  PESEL 46100801398, którego zwłoki znaleziono w dniu 12.11.2021r. w Padwi Narodowej, ostatnio stale zamieszkałym 39-340 Padew Narodowa

 

 1. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 

 1. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza do sądu spadku.


Sygn. akt. I Ns 309/22                                             Tarnobrzeg, dnia 2 listopada 2022r.

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

„Postanowieniem z dnia 28 października 2022 roku Sąd Rejonowy w  Tarnobrzegu Wydział I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Miastu Tarnobrzeg na złożenie do depozytu sądowego:

kwoty 1.973 zł (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote) stanowiącej odszkodowanie ustalone na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 listopada 2021.r. znak: N-VII.7570.1.87.2021 za przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 1952/22 o pow. 0,0007 ha, położoną w Tarnobrzegu obręb 12-Tarnobrzeg,

- przy czym kwota ta ma być wydana właścicielowi nieruchomości po przedłożeniu dokumentów potwierdzających prawo własności do nieruchomości;

Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wzywa spadkobierców wymienionego do odbioru zdeponowanej kwoty.

 


Sygn. akt I Ns 278/22                                             Tarnobrzeg, dnia 18 października 2022r.

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

„Postanowieniem z dnia 10 października 2022 roku Sąd Rejonowy w  Tarnobrzegu Wydział I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Miastu Tarnobrzeg na złożenie do depozytu sądowego:

kwoty 17.328 zł (siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych) stanowiącej odszkodowanie ustalone na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 października 2021.r. znak: N-VII.7570.1.40.2021 za przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 51/2 o pow. 0,0406 ha, położoną w Tarnobrzegu obręb 4 - Mokrzyszów,

- przy czym kwota ta ma być wydana spadkobiercom po zmarłej w dniu 4 października 2006r. Katarzynie Sałek c. Walentego i Marii, po przedłożeniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia;

Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wzywa spadkobierców wymienionej do odbioru zdeponowanej kwoty.

Sędzia Sądu Rejonowego

Izabela Grzych – Turbak


Sygn. akt I Ns 258/22                                             Tarnobrzeg, dnia 18 października 2022r.

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

„Postanowieniem z dnia 10 października 2022 roku Sąd Rejonowy w  Tarnobrzegu Wydział I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Miastu Tarnobrzeg na złożenie do depozytu sądowego:

kwoty 3.298,05 zł (trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych pięć groszy) stanowiącej odszkodowanie oraz powiększenie odszkodowania o 5 % za udział w wysokości 9/40  części  w prawie własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 55/6 o pow. 0,0247 ha, nr 55/3 o pow. 0,0113 ha, położonej w Tarnobrzegu obręb 4 – Mokrzyszów, które to odszkodowanie zostało ustalone na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 września 2021.r. znak: N-VII.7570.1.66.2021 za przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego przedmiotową nieruchomość,

- przy czym kwota ta ma być wydana spadkobiercom po zmarłym w dniu 20 lipca 2020r. Mieczysławie Janowskim s. Gabriela i Józefy, po przedłożeniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia;

Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wzywa spadkobierców wymienionego do odbioru zdeponowanej kwoty.

Sędzia Sądu Rejonowego

Izabela Grzych – Turbak


Sygn. akt I Ns 289/22                                             Tarnobrzeg, dnia 18 października 2022r.

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

„Postanowieniem z dnia 10 października 2022 roku Sąd Rejonowy w  Tarnobrzegu Wydział I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Miastu Tarnobrzeg na złożenie do depozytu sądowego:

kwoty 82.109 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięć złotych) stanowiącej odszkodowanie ustalone na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 listopada 2021.r. znak: N-VII.7570.1.227.2021 za przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 1948/1 o pow. 0,0552 ha, położoną w Tarnobrzegu obręb 12 – Tarnobrzeg,

- przy czym kwota ta ma być wydana spadkobiercom po zmarłym małżeństwie:  Janie Czarneckim s. Stanisława i Anny i Annie Czarneckiej c. Michała i Weroniki (zmarłej dnia 25 lutego 1996r.), po przedłożeniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia;

Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wzywa spadkobierców wymienionego do odbioru zdeponowanej kwoty.

Sędzia Sądu Rejonowego

Izabela Grzych – Turbak


Sygn. akt I Ns 300/22                                             Tarnobrzeg, dnia 18 października 2022r.

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

„Postanowieniem z dnia 14 października 2022 roku Sąd Rejonowy w  Tarnobrzegu Wydział I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Miastu Tarnobrzeg na złożenie do depozytu sądowego:

kwoty 67.694 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote) stanowiącej odszkodowanie ustalone na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 listopada 2021.r. znak: N-VII.7570.1.236.2021 za przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 1925/1 o pow. 0,0450 ha, położoną w Tarnobrzegu obręb 12-Tarnobrzeg,

- przy czym kwota ta ma być wydana spadkobiercom po zmarłym Michale Krzyżek s. Jana i Katarzyny po przedłożeniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia;

Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wzywa spadkobierców wymienionego do odbioru zdeponowanej kwoty.

Sędzia Sądu Rejonowego

Izabela Grzych – Turbak


 

Sygn. akt. I Ns 320/22                                             Tarnobrzeg, dnia 12 października 2022r.

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

„Postanowieniem z dnia 6 października 2022 roku Sąd Rejonowy w  Tarnobrzegu Wydział I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Miastu Tarnobrzeg na złożenie do depozytu sądowego:

kwoty 1.247 zł (jeden tysiąc dwieście czterdzieści siedem złotych) stanowiącej spadek w udziale 3/16 części w odszkodowaniu oraz powiększeniu odszkodowania o 5 % za udział w wysokości ½ części w prawie własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 48/2 o pow. 0,0328 ha, położonej w Tarnobrzegu obręb 4 – Mokrzyszów, które to odszkodowane ustalone zostało na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 listopada 2021r. znak: N-VII.7570.1.26.2021,

- przy czym kwota ta ma być wydana spadkobiercom po Janie Wyparło s. Kazimierza i Zofii, zmarłym dnia 27 lipca 2017r. po przedłożeniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia;

Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wzywa spadkobierców wymienionego do odbioru zdeponowanej kwoty.

Sędzia Sądu Rejonowego

Izabela Grzych – Turbak


Sygn. akt. I Ns 272/22                                             Tarnobrzeg, dnia 12 października 2022r.

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

„Postanowieniem z dnia 5 października 2022 roku Sąd Rejonowy w  Tarnobrzegu Wydział I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Miastu Tarnobrzeg na złożenie do depozytu sądowego:

kwoty 155.747 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych) stanowiącej odszkodowanie ustalone na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 listopada 2021.r. znak: N-VII.7570.1.243.2021 za przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 1489/2 o pow. 0,1337 ha, położoną w Tarnobrzegu obręb 12 – Tarnobrzeg,

- przy czym kwota ta ma być wydana właścicielowi nieruchomości po przedłożeniu dokumentów potwierdzających prawo własności do nieruchomości;

Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wzywa spadkobierców wymienionego do odbioru zdeponowanej kwoty.

Sędzia Sądu Rejonowego

Izabela Grzych – Turbak


Sygn. akt I Ns 83/22                                                Tarnobrzeg, dnia 13 października 2022 r.

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Postanowieniem z dnia 6 października 2022 roku Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Grzegorzowi Pałamarz na złożenie do depozytu sądowego:

kwoty 2 840,00zł (słownie: dwa tysiące osiemset czterdzieści złotych) tytułem środka kompensacyjnego – obowiązku naprawienia szkody na rzecz Marii Pernal (poprzednie nazwisko Szewczyk) zasądzonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Sandomierzu z dnia 1 października 2019r. sygn. akt II K 98/19 - przy czym kwota ta ma być wydana Marii Pernal.

Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wzywa uprawnioną do odbioru zdeponowanej kwoty.

Jednocześnie poucza, iż z zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października
2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 2008r. , poz. 1537 ze zm.)
w zw. z art. 118a ust. 3 oraz w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 2021.10.21) ostateczny termin do odbioru depozytu wynosi 10 lat od dnia doręczenia uprawnionemu wezwania do odbioru lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5 cyt. wyżej ustawy.

Bezskuteczny upływ terminu do odbioru depozytu zgodnie z dyspozycją art. 9
w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów skutkować będzie natomiast likwidacją depozytu z mocy prawa i przejściem zdeponowanych środków finansowych na rzecz Skarbu Państwa.                           

 

Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                              Ewa Pokutycka


Sygn. akt. I Ns 283/22                                             Tarnobrzeg, dnia 6 października 2022r.

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

„Postanowieniem z dnia 29 września 2022 roku Sąd Rejonowy w  Tarnobrzegu Wydział
I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Miastu Tarnobrzeg na złożenie do depozytu sądowego:

kwoty 10.171 zł (dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych) stanowiącej odszkodowanie ustalone na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia
4 listopada 2021.r. znak: N-VII.7570.1.247.2021 za przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działki ewidencyjne nr 1649/1 o pow. 0,0100 ha, nr 1676/1 o pow. 0,0152 ha położoną w Tarnobrzegu obręb 8 – Sobów,

- przy czym kwota ta ma być wydana spadkobiercom po Marii Zioło c. Augustyna i Anny  po przedłożeniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia;

Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wzywa spadkobierców wymienionej do odbioru zdeponowanej kwoty.

Sędzia Sądu Rejonowego

Izabela Grzych – Turbak


Sygn. akt. I Ns 281/22                                             Tarnobrzeg, dnia 6 października 2022r.

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

„Postanowieniem z dnia 29 września 2022 roku Sąd Rejonowy w  Tarnobrzegu Wydział
I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Miastu Tarnobrzeg na złożenie do depozytu sądowego:

kwoty 8.999 zł (osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) stanowiącej odszkodowanie ustalone na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia
7 października 2021.r. znak: N-VII.7570.1.68.2021 za przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 54/3 o pow. 0,0233 ha, położoną w Tarnobrzegu obręb 4 – Mokrzyszów,

- przy czym kwota ta ma być wydana spadkobiercom po zmarłym w dniu 30 grudnia 1998r. Stanisławie Drozdowskim s. Walentego i Marii po przedłożeniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia;

Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wzywa spadkobierców wymienionego do odbioru zdeponowanej kwoty.

Sędzia Sądu Rejonowego

Izabela Grzych – Turbak


Sygn. akt I Ns 280/22                                              Tarnobrzeg, dnia 4 października 2022 r.

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Postanowieniem z dnia 26 września 2022 roku Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Miastu Tarnobrzeg na złożenie do depozytu sądowego:

kwoty 8 178,00zł (słownie: osiem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych) stanowiącej odszkodowanie ustalone na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 6.10.2021r. znak: N-VII.7570.1.310.2021 za przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka ewidencyjna numer 1111/129 o pow. 0,0090ha położoną                      w Tarnobrzegu obręb 12-Tarnobrzeg - przy czym kwota ta ma być wydana uprawnionym pod warunkiem przedłożenia dokumentu potwierdzającego prawo własności do w/w nieruchomości.

Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wzywa wierzycieli - właścicieli do odbioru zdeponowanej kwoty.

Jednocześnie poucza, iż z zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października
2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 2008r. , poz. 1537 ze zm.)
w zw. z art. 118a ust. 3 oraz w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 2021.10.21) ostateczny termin do odbioru depozytu wynosi 10 lat od dnia doręczenia uprawnionemu wezwania do odbioru lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5 cyt. wyżej ustawy.

Bezskuteczny upływ terminu do odbioru depozytu zgodnie z dyspozycją art. 9
w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów skutkować będzie natomiast likwidacją depozytu z mocy prawa i przejściem zdeponowanych środków finansowych na rzecz Skarbu Państwa.                           

 

Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                              Ewa Pokutycka


Sygn. akt I Ns 282/22                                              Tarnobrzeg, dnia 4 października 2022 r.

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Postanowieniem z dnia 23 września 2022 roku Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Miastu Tarnobrzeg na złożenie do depozytu sądowego:

kwoty 10 003,00zł (słownie: dziesięć tysięcy trzy złote) stanowiącej odszkodowanie ustalone na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 16.10.2021r. znak: N-VII.7570.1.303.2021 za przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość o nieuregulowanym stanie stanowiącą działkę ewidencyjna nr 1516/1  o pow. 0,0074ha położoną w Tarnobrzegu obręb 12-Tarnobrzeg - przy czym kwota ta ma być wydana uprawnionym pod warunkiem przedłożenia dokumentu potwierdzającego prawo własności do w/w nieruchomości.

Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wzywa wierzycieli - właścicieli do odbioru zdeponowanej kwoty.

Jednocześnie poucza, iż z zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października
2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 2008r. , poz. 1537 ze zm.)
w zw. z art. 118a ust. 3 oraz w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 2021.10.21) ostateczny termin do odbioru depozytu wynosi 10 lat od dnia doręczenia uprawnionemu wezwania do odbioru lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5 cyt. wyżej ustawy.

Bezskuteczny upływ terminu do odbioru depozytu zgodnie z dyspozycją art. 9
w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów skutkować będzie natomiast likwidacją depozytu z mocy prawa i przejściem zdeponowanych środków finansowych na rzecz Skarbu Państwa.                           

 

Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                              Ewa Pokutycka


Sygn. akt I Ns 285/22                                              Tarnobrzeg, dnia 4 października 2022 r.

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Postanowieniem z dnia 26 września 2022 roku Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Miastu Tarnobrzeg na złożenie do depozytu sądowego:

kwoty 13 710,00zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemset dziesięć złotych) stanowiącej odszkodowanie ustalone na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 6.10.2021r. znak: N-VII.7570.1.9.2021 za przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość o nieuregulowanym stanie stanowiącą działkę ewidencyjną nr 45/2  o pow. 0,0355ha położoną w Tarnobrzegu obręb 4-Mokrzyszów - przy czym kwota ta ma być wydana uprawnionym pod warunkiem przedłożenia dokumentu potwierdzającego prawo własności do w/w nieruchomości.

Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wzywa wierzycieli - właścicieli do odbioru zdeponowanej kwoty.

Jednocześnie poucza, iż z zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października
2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 2008r. , poz. 1537 ze zm.)
w zw. z art. 118a ust. 3 oraz w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 2021.10.21) ostateczny termin do odbioru depozytu wynosi 10 lat od dnia doręczenia uprawnionemu wezwania do odbioru lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5 cyt. wyżej ustawy.

Bezskuteczny upływ terminu do odbioru depozytu zgodnie z dyspozycją art. 9
w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów skutkować będzie natomiast likwidacją depozytu z mocy prawa i przejściem zdeponowanych środków finansowych na rzecz Skarbu Państwa.                           

 

Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                              Ewa Pokutycka


Sygn. akt I Ns 287/22                                              Tarnobrzeg, dnia 4 października 2022 r.

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Postanowieniem z dnia 26 września 2022 roku Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Miastu Tarnobrzeg na złożenie do depozytu sądowego:

kwoty 16 806,00zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset sześć złotych) stanowiącej odszkodowanie ustalone na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 28.10.2021r. znak: N-VII.7570.1.99.2021 za przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącą działkę ewidencyjną nr 3/3                o pow. 0,0439 ha położoną w Tarnobrzegu obręb 4-Mokrzyszów - przy czym kwota ta ma być wydana spadkobiercom Henryka Poniatowskiego s. Antoniego i Marii zmarłemu w dniu 04.01.2021r. pod warunkiem przedłożenia dokumentu potwierdzającego prawo do spadku (prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia);

Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wzywa spadkobierców Henryka Poniatowskiego s. Antoniego i Marii do odbioru zdeponowanej kwoty.

Jednocześnie poucza, iż z zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października
2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 2008r., poz. 1537 ze zm.)
w zw. z art. 118a ust. 3 oraz w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 2021.10.21) ostateczny termin do odbioru depozytu wynosi 10 lat od dnia doręczenia uprawnionemu wezwania do odbioru lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5 cyt. wyżej ustawy.

Bezskuteczny upływ terminu do odbioru depozytu zgodnie z dyspozycją art. 9
w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów skutkować będzie natomiast likwidacją depozytu z mocy prawa i przejściem zdeponowanych środków finansowych na rzecz Skarbu Państwa.                           

 

Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                              Ewa Pokutycka


Sygn. akt I Ns 302/22                                              Tarnobrzeg, dnia 5 października 2022 r.

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Postanowieniem z dnia 26 września 2022 roku Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Miastu Tarnobrzeg na złożenie do depozytu sądowego:

kwoty 107 228,00zł (słownie: sto siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych) stanowiącej odszkodowanie ustalone na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 08.11.2021r. znak: N-VII.7570.1.219.2021 za przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącą działki ewidencyjne o nr 1676/1 o pow. 0,0307ha, 1676/3 o pow. 0,0092ha położone w Tarnobrzegu obręb 12-Tarnobrzeg - przy czym kwota ta ma być wydana uprawnionym pod warunkiem przedłożenia dokumentu potwierdzającego prawo własności do w/w nieruchomości.

Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wzywa wierzycieli - właścicieli do odbioru zdeponowanej kwoty.

Jednocześnie poucza, iż z zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października
2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 2008r. , poz. 1537 ze zm.)
w zw. z art. 118a ust. 3 oraz w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 2021.10.21) ostateczny termin do odbioru depozytu wynosi 10 lat od dnia doręczenia uprawnionemu wezwania do odbioru lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5 cyt. wyżej ustawy.

Bezskuteczny upływ terminu do odbioru depozytu zgodnie z dyspozycją art. 9
w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów skutkować będzie natomiast likwidacją depozytu z mocy prawa i przejściem zdeponowanych środków finansowych na rzecz Skarbu Państwa.                           

 

Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                              Ewa Pokutycka


Sygn. akt I Ns 303/22                                              Tarnobrzeg, dnia 5 października 2022 r.

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Postanowieniem z dnia 26 września 2022 roku Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Miastu Tarnobrzeg na złożenie do depozytu sądowego:

kwoty 3 017,91zł (słownie: trzy tysiące siedemnaście złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) stanowiącej odszkodowanie oraz powiększenie odszkodowania o 5% za udział w wysokości 1/20 części ustalone na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 06.10.2021r. znak: N-VII.7570.1.261.2021 za przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącą działkę ewidencyjną nr 864/1 o pow. 0,1242 ha położoną w Tarnobrzegu obręb 8-Sobów - przy czym kwota ta ma być wydana spadkobiercom Krystyny Wartoń c. Jana i Marii pod warunkiem przedłożenia dokumentu potwierdzającego prawo do spadku (prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia).

Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wzywa spadkobierców Krystyny Wartoń c. Jana i Marii do odbioru zdeponowanej kwoty.

Jednocześnie poucza, iż z zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października
2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 2008r., poz. 1537 ze zm.)
w zw. z art. 118a ust. 3 oraz w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 2021.10.21) ostateczny termin do odbioru depozytu wynosi 10 lat od dnia doręczenia uprawnionemu wezwania do odbioru lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5 cyt. wyżej ustawy.

Bezskuteczny upływ terminu do odbioru depozytu zgodnie z dyspozycją art. 9
w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów skutkować będzie natomiast likwidacją depozytu z mocy prawa i przejściem zdeponowanych środków finansowych na rzecz Skarbu Państwa.                           

 

Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                              Ewa Pokutycka


Sygn. akt I Ns 324/22                                              Tarnobrzeg, dnia 27 września 2022 r.

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Postanowieniem z dnia 14 września 2022 roku Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Miastu Tarnobrzeg na złożenie do depozytu sądowego:

kwoty 3 666,78zł (słownie: trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt osiem groszy) stanowiącej odszkodowanie ustalone na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 24.08.2021r.  znak: N-VII.7570.1.305.2021 za przejęty z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego w wysokości 30 % odszkodowania oraz powiększenia odszkodowania o 5% za udział w wysokości 1/7 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1492/3 o pow. 0,0465 ha położonej w Tarnobrzegu obręb 12-Tarnobrzeg - przy czym kwota ta ma być wydana spadkobiercom Małgorzaty Ewy Sałek c. Adama i Marii zmarłej w dniu 04.12.2021r. po przedłożeniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia (prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia);

Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wzywa spadkobierców Małgorzaty Ewy Sałek c. Adama i Marii do odbioru zdeponowanej kwoty.

Jednocześnie poucza, iż z zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października
2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 2008r. , poz. 1537 ze zm.)
w zw. z art. 118a ust. 3 oraz w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 2021.10.21) ostateczny termin do odbioru depozytu wynosi 10 lat od dnia doręczenia uprawnionemu wezwania do odbioru lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5 cyt. wyżej ustawy.

Bezskuteczny upływ terminu do odbioru depozytu zgodnie z dyspozycją art. 9
w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów skutkować będzie natomiast likwidacją depozytu z mocy prawa i przejściem zdeponowanych środków finansowych na rzecz Skarbu Państwa.    

 

Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                              Ewa Pokutycka


Sygn. akt. I Ns 430/22

                                       Tarnobrzeg dnia 15.09.2022 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

               Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 11 sierpnia 2022r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Pawle Kasprzyku  PESEL 75080217932, którego zwłoki znaleziono w dniu  12.07.2022r. w Grębowie , ostatnio stale zamieszkałym 39-410 Grębów

 

 1. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 

 1. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza do sądu spadku.

 


Sygn. akt. I Ns 286/22                                             Tarnobrzeg, dnia 28 września 2022 r.

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Postanowieniem z dnia 26 września 2022 roku Sąd Rejonowy w  Tarnobrzegu Wydział I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Miastu Tarnobrzeg na złożenie do depozytu sądowego:

kwoty 15.459 złotych (słownie:  piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) stanowiącej odszkodowanie ustalone na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego
z dnia 06.10.2021 r.  znak : N-VII.7570.1.2.2021 za przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 19/1 o pow. 0,0406 ha, położoną w Tarnobrzegu obręb 4 Mokrzyszów, przy czym kwota ta ma być wydana właścicielowi działki o numerze ewidencyjnym 19 położonej  w Tarnobrzegu ( z której to powstała działka nr 19/1) pod warunkiem  przedłożenia dokumentu potwierdzającego prawo własności do
w/w nieruchomości,

Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wzywa właściciela działki o numerze ewidencyjnym 19 położonej  w Tarnobrzegu (z której to powstała działka nr 19/1)  do odbioru zdeponowanej kwoty.

Jednocześnie poucza, iż z zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października
2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 2008r. , poz. 1537 ze zm.)
w zw. z art. 118a ust. 3 oraz w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 2021.10.21) ostateczny termin do odbioru depozytu wynosi 10 lat od dnia doręczenia uprawnionemu wezwania do odbioru lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5 cyt. wyżej ustawy.

Bezskuteczny upływ terminu do odbioru depozytu zgodnie z dyspozycją art. 9
w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów skutkować będzie natomiast likwidacją depozytu z mocy prawa i przejściem zdeponowanych środków finansowych na rzecz Skarbu Państwa.” 

 

                                                                                  Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                              Anna Kiliańska


Sygn. akt. I Ns 274/22                                             Tarnobrzeg, dnia 28 września 2022 r.

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Postanowieniem z dnia 26 września 2022 roku Sąd Rejonowy w  Tarnobrzegu Wydział I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Miastu Tarnobrzeg na złożenie do depozytu sądowego:

kwoty 47 522,00 złotych (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 00/100) stanowiącej odszkodowanie ustalone na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 01.10.2021r., znak: N-VII.7570.1.57.2021 za przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącą działki ewidencyjne o nr 61/3 o pow. 0,1345 i o nr 61/1 o pow. 0,0012 ha, położonych w Tarnobrzegu obręb 4 – Mokrzyszów, przy czym kwota ta ma być wydana właścicielowi działki nr 61 (z której to powstały działki nr 61/3 i 61/1) pod warunkiem  przedłożenia dokumentów potwierdzających prawa własności do przedmiotowych nieruchomości,

Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wzywa właściciela działki o numerze ewidencyjnym 61 położonej  w Tarnobrzegu (z której to powstały działki nr 61/3 i 61/1)  do odbioru zdeponowanej kwoty.

Jednocześnie poucza, iż z zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 2008r. , poz. 1537 ze zm.) w zw. z art. 118a ust. 3 oraz w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 2021.10.21) ostateczny termin do odbioru depozytu wynosi 10 lat od dnia doręczenia uprawnionemu wezwania do odbioru lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5 cyt. wyżej ustawy.

Bezskuteczny upływ terminu do odbioru depozytu zgodnie z dyspozycją art. 9 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów skutkować będzie natomiast likwidacją depozytu z mocy prawa i przejściem zdeponowanych środków finansowych na rzecz Skarbu Państwa.” 

 

                                                                                  Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                              Anna Kiliańska

 

 


Sygn. akt. I Ns 318/22                                                       Tarnobrzeg dnia 31.08.2022 r. 

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

                           Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 23 sierpnia 2022r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Krystynie Lulek PESEL:40072107180, zmarłej w dniu 8 kwietnia 2020r., a której ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość w Nowa Dęba.

 

 1. osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc, a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Anna Kiliańska


Sygn. akt. I Ns 260/22                                             Tarnobrzeg, dnia 24 sierpnia 2022 r.

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2022 roku Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Miastu Tarnobrzeg na złożenie do depozytu sądowego:

kwoty 35. 552 złotych (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote) stanowiącej odszkodowanie ustalone na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 28.10.2021.r.  znak : N-VII.7570.1.13.2021 za przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną nr 8/1 o pow. 0,0942 ha, położoną w Tarnobrzegu obręb 4 Mokrzyszów, przy czym kwota ta ma być wydana spadkobiercom  Józefa Jana Kalinki s. Franciszka i Anny ur. dnia 19.03.1931 r. ( właściciela działki nr 8 z której to powstała działka ewidencyjna nr 8/1) ) o ile się zgłoszą i przedłożą dokument potwierdzający prawo do spadku ( prawomocne postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia).

Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wzywa spadkobierców Józefa Jana Kalinki s. Franciszka i Anny do odbioru zdeponowanej kwoty.

Jednocześnie poucza, iż z zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 2008r. , poz. 1537 ze zm.) w zw. z art. 118a ust. 3 oraz w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 2021.10.21) ostateczny termin do odbioru depozytu wynosi 10 lat od dnia doręczenia uprawnionemu wezwania do odbioru lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5 cyt. wyżej ustawy.

Bezskuteczny upływ terminu do odbioru depozytu zgodnie z dyspozycją art. 9 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów skutkować będzie natomiast likwidacją depozytu z mocy prawa i przejściem zdeponowanych środków finansowych na rzecz Skarbu Państwa.” 

 

                                                                                  Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                              Anna Kiliańska

 


Sygn. akt. I Ns 256/22                                             Tarnobrzeg, dnia 25 sierpnia 2022 r.

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2022 roku Sąd Rejonowy w  Tarnobrzegu Wydział I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Miastu Tarnobrzeg na złożenie do depozytu sądowego:

kwoty  656 złotych (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć złotych) stanowiącej odszkodowanie ustalone na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 01.10.2021.r.  znak : N-VII.7570.1.67.2021 za przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną nr 54/6 o pow. 0,0017 ha, położoną w Tarnobrzegu obręb 4 Mokrzyszów, przy czym kwota ta ma być wydana spadkobiercom  Katarzyny Sałek c. Walentego i Marii ( właścicielki działki nr 54/2 z której to powstała działka ewidencyjna nr 54/6) o ile się zgłoszą i przedłożą dokument potwierdzający prawo do spadku ( prawomocne postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia).

Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wzywa spadkobierców Katarzyny Sałek c. Walentego i Marii do odbioru zdeponowanej kwoty.

Jednocześnie poucza, iż z zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 2008r. , poz. 1537 ze zm.) w zw. z art. 118a ust. 3 oraz w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 2021.10.21) ostateczny termin do odbioru depozytu wynosi 10 lat od dnia doręczenia uprawnionemu wezwania do odbioru lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5 cyt. wyżej ustawy.

Bezskuteczny upływ terminu do odbioru depozytu zgodnie z dyspozycją art. 9 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów skutkować będzie natomiast likwidacją depozytu z mocy prawa i przejściem zdeponowanych środków finansowych na rzecz Skarbu Państwa.” 

 

                                                                                  Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                              Anna Kiliańska

 


Sygn. akt. I Ns 325/22                                             Tarnobrzeg, dnia 25 sierpnia 2022 r.

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2022 roku Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Miastu Tarnobrzeg na złożenie do depozytu sądowego:

kwoty 28.417,20 złotych (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemnaście złotych dwadzieścia groszy) tytułem odszkodowania ustalonego na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.10.2021.r.  znak : N-VII.7570.1.280.2021 za przejęty z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego  udział wynoszący ½ w nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 828/2 o pow. 0,1166 ha, położoną w Tarnobrzegu obręb 10 – Zakrzów, przy czym kwota ta ma być wydana spadkobiercom Waldemara Józefa Zioło s. Elżbiety Zioło o ile się zgłoszą i przedłożą dokument potwierdzający prawo do spadku (prawomocne postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia);

Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wzywa spadkobierców Waldemara Józefa Zioło s. Elżbiety Zioło do odbioru zdeponowanej kwoty.

Jednocześnie poucza, iż z zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 2008r. , poz. 1537 ze zm.) w zw. z art. 118a ust. 3 oraz w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 2021.10.21) ostateczny termin do odbioru depozytu wynosi 10 lat od dnia doręczenia uprawnionemu wezwania do odbioru lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5 cyt. wyżej ustawy.

Bezskuteczny upływ terminu do odbioru depozytu zgodnie z dyspozycją art. 9 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów skutkować będzie natomiast likwidacją depozytu z mocy prawa i przejściem zdeponowanych środków finansowych na rzecz Skarbu Państwa.” 

 

                                                                                  Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                              Anna Kiliańska


Sygn. akt. I Ns 279/22                                             Tarnobrzeg, dnia 25 sierpnia 2022 r.

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2022 roku Sąd Rejonowy w  Tarnobrzegu Wydział I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Miastu Tarnobrzeg na złożenie do depozytu sądowego:

kwoty 5.794 złote (słownie:  pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote) stanowiącej odszkodowanie ustalone na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia
07.10.2021 r.  znak : N-VII.7570.1.193.2021 za przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 1648/1 o pow. 0,0119 ha, położoną w Tarnobrzegu obręb 8- Sobów, przy czym kwota ta ma być wydana właścicielowi działki o numerze ewidencyjnym 1648 położonej  w Tarnobrzegu (z której to powstała działka nr 1648/1) o ile się zgłosi i  przedłoży dokument potwierdzający prawo własności do w/w nieruchomości.

Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wzywa właściciela działki o numerze ewidencyjnym 1648 położonej w Tarnobrzegu (z której to powstała działka nr 1648/1) do odbioru zdeponowanej kwoty.

Jednocześnie poucza, iż z zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 2008r. , poz. 1537 ze zm.) w zw. z art. 118a ust. 3 oraz w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 2021.10.21) ostateczny termin do odbioru depozytu wynosi 10 lat od dnia doręczenia uprawnionemu wezwania do odbioru lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5 cyt. wyżej ustawy.

Bezskuteczny upływ terminu do odbioru depozytu zgodnie z dyspozycją art. 9 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów skutkować będzie natomiast likwidacją depozytu z mocy prawa i przejściem zdeponowanych środków finansowych na rzecz Skarbu Państwa.” 

 

                                                                                  Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                              Anna Kiliańska

 


Sygn. akt. I Ns 299/22                                             Tarnobrzeg, dnia 25 sierpnia 2022 r.

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2022 roku Sąd Rejonowy w  Tarnobrzegu Wydział I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Miastu Tarnobrzeg na złożenie do depozytu sądowego:

kwoty 48.655 złotych (słownie:  czterdzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych) stanowiącej odszkodowanie ustalone na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego
z dnia 18.11.2021 r. znak : N-VII.7570.1.242.2021 za przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 1522/34 o pow. 0,0466 ha, położoną w Tarnobrzegu obręb 12 – Tarnobrzeg, przy czym kwota ta ma być wydana właścicielowi działki o numerze ewidencyjnym 1522/10 położonej  w Tarnobrzegu (z której to powstała działka nr 1522/34) o ile się zgłosi i  przedłoży dokument potwierdzający prawo własności do w/w nieruchomości.

Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wzywa właściciela działki o numerze ewidencyjnym 1522/10 położonej  w Tarnobrzegu (z której to powstała działka nr 1522/34)  do odbioru zdeponowanej kwoty.

Jednocześnie poucza, iż z zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 2008r. , poz. 1537 ze zm.) w zw. z art. 118a ust. 3 oraz w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 2021.10.21) ostateczny termin do odbioru depozytu wynosi 10 lat od dnia doręczenia uprawnionemu wezwania do odbioru lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5 cyt. wyżej ustawy.

Bezskuteczny upływ terminu do odbioru depozytu zgodnie z dyspozycją art. 9 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów skutkować będzie natomiast likwidacją depozytu z mocy prawa i przejściem zdeponowanych środków finansowych na rzecz Skarbu Państwa.” 

                                                                                  Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                              Anna Kiliańska


Sygn. akt. I Ns 288/22                                             Tarnobrzeg, dnia 25 sierpnia 2022 r.

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2022 roku Sąd Rejonowy w  Tarnobrzegu Wydział I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Miastu Tarnobrzeg na złożenie do depozytu sądowego:

kwoty 17.264 złotych (słownie:  siedemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote)  stanowiącej odszkodowanie ustalone na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego
z dnia 07.10.2021 r. znak : N-VII.7570.1.82.2021 za przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 103/2 o pow. 0,047 ha, położoną w Tarnobrzegu obręb 4 Mokrzyszów, przy czym kwota ta ma być wydana właścicielowi działki o numerze ewidencyjnym 103 położonej  w Tarnobrzegu (z której to powstała działka nr 103/2) o ile się zgłosi i  przedłoży dokument potwierdzający prawo własności do w/w nieruchomości.

Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wzywa właściciela działki o numerze ewidencyjnym 103 położonej  w Tarnobrzegu (z której to powstała działka nr 103/2) do odbioru zdeponowanej kwoty.

Jednocześnie poucza, iż z zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 2008r. , poz. 1537 ze zm.) w zw. z art. 118a ust. 3 oraz w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 2021.10.21) ostateczny termin do odbioru depozytu wynosi 10 lat od dnia doręczenia uprawnionemu wezwania do odbioru lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5 cyt. wyżej ustawy.

Bezskuteczny upływ terminu do odbioru depozytu zgodnie z dyspozycją art. 9 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów skutkować będzie natomiast likwidacją depozytu z mocy prawa i przejściem zdeponowanych środków finansowych na rzecz Skarbu Państwa.” 

 

                                                                                  Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                              Anna Kiliańska


Sygn. akt. I Ns 298/22                                             Tarnobrzeg, dnia 25 sierpnia 2022 r.

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2022 roku Sąd Rejonowy w  Tarnobrzegu Wydział I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Miastu Tarnobrzeg na złożenie do depozytu sądowego:

Kwoty 20.508 złotych (słownie:  dwadzieścia tysięcy pięćset osiem złotych) stanowiącej odszkodowanie ustalone na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 22.11.2021 r.  znak : N-VII.7570.1.77.2021 za przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 108/1 o pow. 0,0531 ha, położoną w Tarnobrzegu obręb 4-Mokrzyszów, przy czym kwota ta ma być wydana spadkobiercom  Marii Jajko c. Jana i Marii, zmarłej 05.02.2020 r. (właścicielki działki nr 108, z której to powstała działka ewidencyjna nr 108/1) – pod warunkiem  przedłożenia dokumentu potwierdzającego prawo do spadku (prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia). Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wzywa spadkobierców Marii Jajko, c. Jana i Marii do odbioru zdeponowanej kwoty. Jednocześnie poucza, iż z zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 2008r. , poz. 1537 ze zm.) w zw. z art. 118a ust. 3 oraz w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 2021.10.21) ostateczny termin do odbioru depozytu wynosi 10 lat od dnia doręczenia uprawnionemu wezwania do odbioru lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5 cyt. wyżej ustawy.

            Bezskuteczny upływ terminu do odbioru depozytu zgodnie z dyspozycją art. 9 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów skutkować będzie natomiast likwidacją depozytu z mocy prawa i przejściem zdeponowanych środków finansowych na rzecz Skarbu Państwa.” 

 

                                                                                  Sędzia Sądu Rejonowego

                                                                                              Anna Kiliańska


Sygn. akt. I Ns 273/22                                             Tarnobrzeg, dnia 26.07.2022 r.

 

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

 

 

„Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu ogłasza, że w dniu 21 lipca 2022 r. zezwolił Miastu Tarnobrzeg reprezentowanemu przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg na złożenie do depozytu sądowego kwoty 265 250 zł 00 gr (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) stanowiącej odszkodowanie ustalone na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 06.10.2021r. znak N-VII.7570.1.311.2021 za przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 1108/3 o pow. 0,7460 ha położoną w Tarnobrzegu obręb 12- Tarnobrzeg.  Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu wzywa do podjęcia depozytu osoby, które udowodnią swoje prawa do nieruchomości w terminie 10 lat.”

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Anna Kiliańska


Sygn. akt I Ns 217/22                                            Tarnobrzeg, dnia 25 lipca 2022 r. 

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

               Sąd Rejonowy  w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 11 lipca 2022r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono spis inwentarza spadku po Tadeuszu Józefie Wilku, s. Stanisława Danuty (PESEL 61020711198) zmarłym w dniu 9 maja 2018r.
  w Tarnobrzegu, ostatnio zamieszkałym w Tarnobrzegu;

 2. poucza, że ze złożonym spisem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 3. osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowym przedstawicielem lub wierzycielem mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Sędzia Sądu Rejonowego

Ewa Pokutycka


 

Sygn. akt I Ns 252/22                                            Tarnobrzeg, dnia 13 czerwca 2022 r. 

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Sąd Rejonowy  w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 08 czerwca 2022r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono spis inwentarza spadku po Jarosławie Adamie Siegieda ( PESEL 64021305979) zmarłym w dniu 17 czerwca 2018r. w Tarnobrzegu, ostatnio zamieszkałym w Tarnobrzegu;

 2. poucza, że ze złożonym spisem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 3. osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowym przedstawicielem lub wierzycielem mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Ewa Pokutycka


Sygn. akt I Ns 96/22                                                         Tarnobrzeg dnia 10.05.2022 r. 

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

               Sąd Rejonowy  w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 24 lutego 2022r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Pawle Robercie Górskim PESEL: 68061807671, zmarłym w dniu 10.12.2021r., ostatnio stale zamieszkałym ul. 11 Listopada 1/2, 39-400 Tarnobrzeg

 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 3. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza do sądu spadku.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Ewa Pokutycka


Sygn. akt. I Ns 180/22                                                                       Tarnobrzeg dnia 25.04.2022 r. 

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

                           Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 7 kwietnia 2022r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Piotrze Tyra PESEL:69062408472, zmarłym w dniu 07.11.2020r., ostatnio stale zamieszkałym ul. Waryńskiego 12/1, 39-400 Tarnobrzeg,

 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 3. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza do sądu spadku.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Anna Kiliańska


Sygn. akt. I Ns 85/22                                             Tarnobrzeg dnia 11 kwietnia 2022 r. 

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

                           Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 5 kwietnia 2022r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wydano postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Jerzym Dyjak PESEL: 49060800353, zmarłym w dniu 13 listopada 2013r., ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu

 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 

 1. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Anna Kiliańska


Sygn. akt. I Ns 150/22                                                       Tarnobrzeg dnia 11.04.2022 r. 

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

                           Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 5 kwietnia 2022 r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Tadeuszu Białek PESEL:53051109310, zmarłym w dniu 3 kwietnia 2018r., ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu

 

 1. osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc, a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Izabela Grzych – Turbak

 


Sygn. akt. I Ns 125/22                                                                       Tarnobrzeg dnia 07.04.2022 r. 

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

                                   Sędzia Anna Kiliańska w Sądzie Rejonowym
                   w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 9 marca 2022r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Grzegorzu Brożyna PESEL:78082917770, zmarłym w dniu 18.07.2021r., ostatnio stale zamieszkałym ul. Wiejska 47, 39-451 Skopanie

 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 3. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowym przedstawicielem lub wierzycielem mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza do sądu spadku.

 

Sędzia  Anna Kiliańska


Sygn. akt. I Ns 124/22                                                                       Tarnobrzeg dnia 06.04.2022 r. 

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

                                   Sędzia Anna Kiliańska w Sądzie Rejonowym
                   w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 9 marca 2022r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Grzegorzu Brożyna PESEL:78082917770, zmarłym w dniu 18.07.2021r., ostatnio stale zamieszkałym ul. Wiejska 47, 39-451 Skopanie

 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 3. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowym przedstawicielem lub wierzycielem mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza do sądu spadku.

 

Sędzia  Anna Kiliańska


Sygn. akt. I Ns 126/22                                                                       Tarnobrzeg dnia 28.03.2022 r. 

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

                           Sędzia Sądu Rejonowego Izabela Grzych – Turbak w Sądzie Rejonowym
                   w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 9 marca 2022r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Grzegorzu Brożyna PESEL:78082917770, zmarłym w dniu 18.07.2021r., ostatnio stale zamieszkałym ul. Wiejska 47, 39-451 Skopanie

 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 3. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza do sądu spadku.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Izabela Grzych – Turbak

 


Sygn. akt. I Ns 536/21                                Tarnobrzeg dnia 8.12.2021 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 9 listopada 2021r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Krzysztofie Żmudzie PESEL 79022800996, zmarłym w dniu 4 marca 2017r., a którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Tarnobrzeg (39-400);

 

 1. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 


Sygn. akt: I C 396/20 upr

P O S T A N O W I E N I E

                                                                       Dnia 13 września 2021 r.

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Barbara Rzekęć

po rozpoznaniu w dniu 13 września 2021 r. w Tarnobrzegu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie

przeciwko  Milenie Kozioł

o zapłatę

 

postanawia:

 

 1. podjąć zawieszone postępowanie;

 2.  ustanowić dla  pozwanej Mileny Kozioł, której miejsce pobytu nie jest znane – kuratora w osobie adw. Jerzego Wójtowicza;

 3.  zarządzić ogłoszenie o ustanowieniu kuratora na sądowej tablicy ogłoszeń, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tarnobrzegu oraz na stronie internetowej tut. Sądu przez okres jednego miesiąca;

 4.  uzależnić skuteczność doręczenia pozwu kuratorowi od upływu terminu określonego w pkt III postanowienia

 

                                                                                                               Sędzia:

 

„Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 21 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym".

 


Sygn. akt. I Ns 362/21

                                       Tarnobrzeg dnia 9.07.2021 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

               Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 25 czerwca 2021r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Stanisławie Pierogu  PESEL 61111603917, zmarłym w dniu 21 kwietna 2021r., ostatnio stale zamieszkałym Pierzchne 22,  39-340 Padew Narodowa

 

 1. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 

 1. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza do sądu spadku.


Sygn. akt. I N 126/21

                                       Tarnobrzeg dnia 1.07.2021 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

               Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 28 kwietnia 2021r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Janie Pluta  PESEL 74060712759, zmarłym w dniu 3 lutego 2021r., ostatnio stale zamieszkałym Wojków 63,  39-340 Padew Narodowa

 

 1. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 

 1. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza do sądu spadku.


Sygn. akt. I N 67/21

                                       Tarnobrzeg dnia 1.04.2021 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 10 marca 2021r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Romanie Ruła  PESEL 50071406876, zmarłym w dniu 20 lutego 2016r., ostatnio stale zamieszkałym Dymitrów Duży 46,  39-450 Baranów Sandomierski

 

 1. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 

 1. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza do sądu spadku.


Sygn. akt. I Ns 63/21                                  Tarnobrzeg dnia 8.04.21 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 29 marca 2001r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Eugeniuszu Furmanie PESEL 72011310117, zmarłym w dniu 26 grudnia 2020r., a którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Stale (39-400);

 

 1. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Sygn. akt. I Ns 224/21

                                       Tarnobrzeg dnia 15.04.2021 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 2 kwietnia 2021r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po  Hannie Sobieszek  PESEL 52041016667, zmarłej w dniu 21 września 2020r., ostatnio stale zamieszkałej ul. Kościuszki 9/26, 39-460 Nowa Dęba

 

 1. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 

 1. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza do sądu spadku.


Sygn. akt. I Ns 550/20                                Tarnobrzeg dnia 7.01.2021 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 29 grudnia 2020r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Beacie Rekuń PESEL 59121411646, zmarłej w dniu 17 lutego 2020r., a której ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Nowa Dęba (39-460);

 

 1. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 


Sygn. akt. I Ns 511/20                                Tarnobrzeg dnia 7.01.2021 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 29 grudnia 2020r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Zbigniewie Kołodziejskim PESEL 47011705337, zmarłym w dniu 13 maja 2020r., a którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Tarnobrzeg (39-400);

 

 1. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 


Sygn. akt. I Ns 358/20                      Tarnobrzeg dnia 14.12.2020 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

1.   ogłasza, że w dniu 27 listopada 2020r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Janie Goli PESEL 54071805178, którego zwłoki zostały znalezione w dniu 14 lutego 2019r.,a którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Nowa Dęba (39-460);

2.   poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

3.  poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Referendarz Sądowy

Anna Gołębiowska


Postanowienie - wezwanie zainteresowanych do udziału w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po Jerzym Pyłka prowadzonego pod sygn. I Ns 106/20

Postanowienie z dnia 23 września 2020r. prostujące oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu z dnia 28 maja 2020r.

Zarządzenie z dnia 28.05.2020r. o ustanowieniu kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Mariusza Radwańskiego w sprawie sygn. I Ns 106/20


Sygn. akt. I N 205/20

                                       Tarnobrzeg dnia 17.09.2020 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 21 sierpnia 2020r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Ryszardzie Trembeckim  PESEL 41010706597, zmarłym w dniu 30 kwietnia 2016r., ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu przy ul. Zwierzynieckiej 27/18;

 

 1. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 

 1. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza do sądu spadku.


Sygn. akt. I Ns 579/19                                Tarnobrzeg dnia 26.08.2020 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 26 sierpnia 2020r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Grzegorzu Jadachu PESEL 77110102319, zmarłym w dniu 6 września 2016r., którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Tarnobrzeg (39-400);

 

 1. poucza, że osoby  wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 

Referendarz Sądowy

Anna Gołębiowska

 


Sygn. akt. I Ns 264/20

                                       Tarnobrzeg dnia 20.08.2020 r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

1.     ogłasza, że w dniu 13 lipca 2020r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Jerzym Żarów  PESEL 55042017194, zmarłym w dniu 12 stycznia 2020r., ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza  63/31;

2.     poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

3.     poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza do sądu spadku.

Referendarz Sądowy

Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 165/20                                Tarnobrzeg dnia 20.08.20 r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

            Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

1.     ogłasza, że w dniu 12 sierpnia 2020r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Wiesławie Wilku PESEL 49042606078, zmarłym w dniu 12 lutego 2018r., którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Chmielów                  (39-442 Chmielów), gm. Nowa Dęba;

2.     poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza;

Referendarz Sądowy

Anna Gołębiowska


 

Sygn. akt. I Ns 58/20                                  Tarnobrzeg dnia 30.06.2020r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 22 czerwca 2020r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Edycie Tabor PESEL 78040909647, zmarłej w dniu 10 czerwca 2015r., której ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Poręby Furmańskie  (39-410), gmina Grębów;

 

 1. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza;

 

Referendarz Sądowy

Anna Gołębiowska


 

Prezes Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu informuje, iż z dniem 7 kwietnia 2020r. na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu została mianowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa Pani Karolina Sordyl.

 


Sygn. akt I Ns 16/20                                   Tarnobrzeg dnia 26.02.2020 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 18 lutego 2020r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Władysławie Bajdzie PESEL 49052010197, zmarłym w dniu 11 marca 2014r., ostatnio stale zamieszkałym w Chmielowie (39-442), Chmielów 208;

 

 1. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

Anna Gołębiowska


 

Sygn. akt. I Ns 613/19                                Tarnobrzeg dnia 26.02.2020r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 18 lutego 2020r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Alinie Skowron PESEL 54070207063, zmarłej w dniu 19 grudnia 2016r., której ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Tarnobrzeg (39-400 Tarnobrzeg);

 

 1. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

Anna Gołębiowska

 


Sygn. akt. I Ns 577/19

                                       Tarnobrzeg dnia 2.12.2019 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 22 listopada 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Pelagii Sowa PESEL 36070801201, zmarłej w dniu 4 kwietnia 2019r., ostatnio stale zamieszkałej w Tarnobrzegu przy ul. T. Rejtana 4;

 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 


OGŁOSZENIE SĄDOWE

 

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu II Wydział Karny ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych ze sprawy sygnatura akt II K 335/19 prowadzonej przed tutejszym sądem, zaś w postępowaniu przygotowawczym w Prokuraturze Rejonowej w Tarnobrzegu pod sygnaturą PR 1 Ds. 547.2018.D, że w dniu 12 grudnia 2019 r. o godzinie 09:00 w sali numer 101 odbędzie się rozprawa przeciwko Ewie O. oskarżonej o popełnienie przestępstwa z art.  284 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk.

 

Pouczenie:

Pokrzywdzeni czynem zarzuconym oskarżonej Ewie O. mają prawo wziąć udział w posiedzeniu.

 


 

Sygn. akt. I Ns 388/19                                Tarnobrzeg dnia 19.08.2019 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 29 lipca 2019r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Tadeuszu Dudku PESEL 63083101350, zmarłym w dniu 27 stycznia 2019r., ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu przy ul. Dekutowskiego 13/33 pobytu było w Tarnobrzegu;

 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

    Anna Gołębiowska

 


Sygn. akt. I Ns 384/19                                Tarnobrzeg dnia 8.08.2019 r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

            Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

1.     ogłasza, że w dniu 7 sierpnia 2019r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Beacie Wójciak PESEL 66070308408, zmarłej w dniu 28 listopada 2015r., której ostatnie miejsce stałego pobytu było w Tarnobrzegu;

2.     poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Referendarz Sądowy

    Anna Gołębiowska

 


 

Sygn. akt. I Ns 163/19                                Tarnobrzeg dnia 8.08.2019 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 30 lipca 2019r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Mieczysławie Rachwale PESEL 28100303698, zmarłym w dniu 2 marca 2018r., którego ostatnie miejsce stałego pobytu było w Tarnobrzegu;

 

 1. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

    Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 263/19                                Tarnobrzeg dnia 28.06.2019 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 21 czerwca 2019r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Sławomirze Müllerze  PESEL 61020501979, zmarłym w dniu 11 listopada 2011r., ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu przy ulicy Dąbrowskiej 7/56;

 2. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Sygn. akt. I Ns 156/19

                                       Tarnobrzeg dnia 8.05.2019 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 1 kwietnia 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Zbigniewie Łubiarzu PESEL 66120202151, zmarłym w dniu 14 września 2018r., ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu przy ul. Wyspiańskiego 15/19;

 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 


kPostanowienie z 27-02-2019r.


Sygn. akt. I Ns 15/19

                                       Tarnobrzeg dnia 31.01.2019 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 10 stycznia 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Zbigniewie Łubiarzu PESEL 66120202151, zmarłym w dniu 14 września 2018r., ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu przy ul. Wyspiańskiego 15/19;

 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

    Anna Gołębiowska

 


Sygn. akt. I Ns 575/18

                                       Tarnobrzeg dnia 21.12.2018 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

                             Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 5  grudnia 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Dariuszu Kluczaku PESEL 57021207952, zmarłym w dniu 7 lutego 2018r., ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu przy ul. Konstytucji 3 Maja 8/34;

 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek      o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

 

Referendarz Sądowy

    Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 491/18

                                       Tarnobrzeg dnia 16.11.2018 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 19 października 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Józefie Skórze PESEL 47021705611, zmarłym w dniu 25 grudnia 2016r., ostatnio stale zamieszkałym w Grębowie przy ul. Ogrodowej 1;

 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Referendarz Sądowy

                                                                                                                                                                                                 Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 490/18

                                       Tarnobrzeg dnia 16.11.2018 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 19 października 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Józefie Skórze PESEL 47021705611, zmarłym w dniu 25 grudnia 2016r., ostatnio stale zamieszkałym w Grębowie przy ul. Ogrodowej 1;

 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Referendarz Sądowy

                                                                                                                                                                                                Anna Gołębiowska

 


Sygn. akt. I Ns 446/18

                                       Tarnobrzeg dnia 30.10.2018 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 26 września 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Dariuszu Krzysztofie Kluczaku PESEL 57021207952, zmarłym w dniu 17 lipca 2018r., ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu przy ul. Konstytucji 3 Maja 8/34;

 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

                                                                                              Anna Gołębiowska

 


Sygn. akt. I Ns 425/18

                                       Tarnobrzeg dnia 12.10.2018 r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

1.     ogłasza, że w dniu 10 września 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Marku Pelcu PESEL 60081110711, zmarłym w dniu 19 marca 2018r., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzycach przy ul. Zakole 10/49;

2.     poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

3.     poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

                                                                                              Anna Gołębiowska

 


 

Sygn. akt. I Ns 424/18

                                       Tarnobrzeg dnia 12.10.2018 r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

1.     ogłasza, że w dniu 10 września 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Marku Pelcu PESEL 60081110711, zmarłym w dniu 19 marca 2018r., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzycach przy ul. Zakole 10/49;

2.     poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

3.     poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Referendarz Sądowy

                                                                                              Anna Gołębiowska

 


Sygn. akt. I Ns 332/18

                                       Tarnobrzeg dnia 20.09.2018 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 19 lipca 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Dariuszu Krzysztofie Kluczak PESEL 57021207952, zmarłym w dniu 7 lutego 2018r., ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu przy ul. Konstytucji 3 Maja 8/34;

 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

  Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 281/17                                                                     Tarnobrzeg dnia 17 sierpnia 2018r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

               Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 3 sierpnia 2018 r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Iwonie Żmudzie PESEL 64112810942, która zmarła w dniu 21 maja 2016r. w Tarnobrzegu, ostatnio stale zamieszkała przy ul. Kopernika 6/25, 39-460 Nowa Dęba;

 2. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 

Referendarz Sądowy

  Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 289/18

                                                                                                                                                                                                       Tarnobrzeg dnia 6.07.2018 r.

 

                                                                                                       O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 29 czerwca 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Mariuszu Strojku PESEL 68020204239, którego zwłoki znaleziono w dniu 28 lutego 2018r., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzycach przy ul. Przybyłów 12;
 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Referendarz Sądowy

    Anna Gołębiowska

 


Sygn. akt. I Ns 659/17

                                                                                                                                                                                                      Tarnobrzeg dnia 18.12.2017 r.

 

                                                                                                       O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 27 listopada 2017 r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Grzegorzu Stanisławie Pięta PESEL 65080605158 zmarłym dnia 31 lipca 2017r. w Tarnobrzegu, ostatnio stale zamieszkałym  w  Stalach 50;
 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

    Anna Gołębiowska

 


Sygn. akt. I Ns 449/17

                                                                                                                                                                            Tarnobrzeg dnia 21 września 2017 r.

 

                                                                                                          O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 31 lipca 2017 r. złożono wykaz inwentarza spadku po Sławomirze Hrycyniaku PESEL 62062404691, zmarłym dnia 23 czerwca 2017r. w Tarnobrzegu, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Spółdzielczej 33 , 39-400 Tarnobrzeg;
 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

    Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 424/17

                                                                                                                                                                                    Tarnobrzeg dnia 21 września 2017 r.

 

                                                                                                          O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 20 lipca 2017 r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu złożono wykaz inwentarza spadku po Józefie Pławiaku PESEL 53111612433, zmarłym dnia 9 grudnia 2016r. w Tarnobrzegu, ostatnio stale zamieszkałym  w Wydrzy nr 303;
 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

    Anna Gołębiowska


 

Sygn. akt. I Ns 213/17

                                                                                                                                                                                    Tarnobrzeg dnia 11 kwietnia 2017 r.

 

                                                                                                            O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 31 marca 2017 r. został złożony wykaz inwentarza spadku po Antonim Gardiaszu PESEL 40092803859, zmarłym dnia 24 października 2016r. w Tarnobrzegu, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Kurasia 7, 39-400 Tarnobrzeg;
 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

    Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 958/16                                                                    

                                                                                                                                                                                     Tarnobrzeg dnia 31 marca 2017 r.

 

                                                                                                            O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu ogłasza, że w dniu 7 lutego 2017 r. zezwolił Celinie Błasiak na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy zł) stanowiącej zaliczkę zastrzeżoną w przedwstępnej umowie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Tarnobrzegu (39-400) przy ul. Skalna Góra 8/7, pobraną przez Celinę Błasiak od Czesława Weremczuka w dniu 28 października 2016 r.

 

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wzywa niniejszym spadkobierców Czesława Weremczuka s. Heleny i Władysława PESEL 53042618032, o ile będą legitymować się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po tej osobie albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia po tej osobie według udziałów wynikających z treści tych dokumentów do odbioru depozytu.

 

                                                                                     Referendarz Sądowy

                                                                                                            Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 185/17

                                                                                                                                                                                     Tarnobrzeg dnia 31 marca 2017 r.

 

                                                                                                          O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 17 marca 2017 r. złożony został wykaz inwentarza spadku po Grzegorzu Nachtygal PESEL 61091801679, zmarłym dnia 23 grudnia 2016r. w Babulach, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Lądowisko Jana Pawła II 1, 39-400 Tarnobrzeg;
 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

            Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 115/17                               

                                                                                                                                                                                   Tarnobrzeg dnia 14 marca 2017 r.

 

                                                                                                          O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

            Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 3 marca 2017 r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Jarosławie Mysłek PESEL 70012603694, którego zwłoki znaleziono w dniu 21 maja 2016r. w Tarnobrzegu, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Kopernika 8/12, 39-400 Tarnobrzeg;
 2. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

                                                                                   Referendarz Sądowy

Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 87/17                                                                     

                                                                                                                                                                                       Tarnobrzeg dnia 20 lutego 2017 r.

 

                                                                                                       O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 30 stycznia 2017 r. złożony został wykaz inwentarza spadku po Mirosławie Jaroszu PESEL 59110105936, zmarłym dnia 4 lipca 2016r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Wyspiańskiego 21/63, 39-400 Tarnobrzeg;
 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

                                                                              Referendarz Sądowy Anna Gołębiowska


Sygn. akt I Ns 195/16

                                                                                                                                                                                                 Tarnobrzeg dnia, 31.01.2017r.

                                                                                                                                                          

                                                                                                                 O G Ł O S Z E N I E

„Postanowieniem z dnia 23 stycznia 2017r. sygn. akt I 195/16 Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu– I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Macieja Witek z uczestnictwem Altera Hirzch, Józefa Magenheim, Józefa Fenster, Dawida Fenster oraz Banku Ludowego w Mielcu – reprezentowanych przez kuratora do zastępowania zainteresowanych, których miejsce pobytu jest nieznane – adw. Jerzego Wójtowicza 
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił wnioskodawcy na złożenie kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość przedwojennych hipotek wpisanych do KW nr TB1T/00006312/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu w kwotach: 76 dol. USA (siedemdziesiąt sześć dolarów amerykańskich), 250 dol. USA (dwieście pięćdziesiąt dolarów amerykańskich), 22,40 dol. USA (dwadzieścia dwa dolary amerykańskie czterdzieści centów), 96,60 dol. USA (dziewięćdziesiąt sześć dolarów amerykańskich sześćdziesiąt centów) i 30,95 dol. USA (trzydzieści dolarów amerykańskich dziewięćdziesiąt pięć centów), do podjęcia złożonej kwoty upoważnił Altera Hirzch – co do kwoty 76 dol. USA (siedemdziesiąt sześć dolarów amerykańskich), Józefa Magenheim – co do kwoty 250 dol. USA (dwieście pięćdziesiąt dolarów amerykańskich), Józefa Fenster – co do kwoty 22,40 dol. USA (dwadzieścia dwa dolary amerykańskie czterdzieści centów), Dawida Fenster – co do kwoty 96,60 dol. USA (dziewięćdziesiąt sześć dolarów amerykańskich sześćdziesiąt centów) oraz Bank Ludowy w Mielcu - co do kwoty 30,95 dol. USA (trzydzieści dolarów amerykańskich dziewięćdziesiąt pięć centów), lub odpowiednio następców prawnych po tych osobach - na wniosek tych osób, lub ich następców prawnych, obciążając kosztami postępowania wnioskodawcę.

Sąd wzywa uczestników do odbioru depozytu w terminie 3 lat od dnia ukazania się obwieszczenia – pod rygorem wszczęcia procedury likwidacji depozytu”.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Marian Mazur

 


 

Sygn. akt. I Ns 56/17                                  

                                                                                                                                                                                                   Tarnobrzeg dnia 30.01.2017r.

 

                                                                                                             O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 17 stycznia 2017r. wydane zostało postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Macieju Andrzeju Serwanie PESEL 45033103490, zmarłym dnia 7 maja 2012r., ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu,
 2. poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

Anna Gołębiowska

 


 

Sygn. akt. I Ns 965/16                                

                                                                                                                                                                                           Tarnobrzeg dnia 9 stycznia 2017 r.

 

                                                                                                          O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 30 grudnia 2016r. wydane zostało postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Helenie Winiarz PESEL 43071702905, zmarłej dnia 26 sierpnia 2011r. w Sandomierzu, ostatnio stale zamieszkałej w Tarnobrzegu, ul. łokietka 1;
 2. poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

Anna Gołębiowska

 


Sygn. akt I Ns 655/16                                           

                                                                                                                                                                                               Tarnobrzeg dnia 24.10.2016r.

 

                                                                                                              O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 18 października 2016r. wydane zostało postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Ryszardzie Józefie Święch (PESEL 48100307072) zmarłym dnia 9 września 2013r., ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu, ul. Konfederacji Dzikowskiej 26/7,
 2. poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

Anna Gołębiowska

 


Sygn. akt. I Ns 504/16                                             

                                                                                                                                                                                                Tarnobrzeg dnia 02.09.2016r.

 

                                                                                                             O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Sąd Rejonowym w Tarnobrzegu:

ogłasza, że w dniu 02 września 2016r. wydane zostało postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Ryszardzie Trawińskim PESEL 57081203978, zmarłym w dniu 13 sierpnia 2013r. ostatnio stale zamieszkałym w Nowej Dębie ul. Borowa 61 39-460 Nowa Dęba;

poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Izabela Grzych-Turbak

 


Sygn. akt. I Ns 500/16                                

                                                                                                                                                                                             Tarnobrzeg dnia 5 lipca 2016 r.

 

                                                                                                        O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 29 czerwca 2016 r. złożony został wykaz inwentarza spadku po Julianie Ciołak PESEL 35101200916, zmarłym dnia 22 grudnia 2015r. w Tarnobrzegu, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Kurasia 7, 39-400 Tarnobrzeg;
 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

            Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 506/16                                Tarnobrzeg dnia 5 lipca 2016 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 1 lipca 2016 r. złożony został wykaz inwentarza spadku po Julianie Ciołak PESEL 35101200916, zmarłym dnia 22 grudnia 2015r. w Tarnobrzegu, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Kurasia 7, 39-400 Tarnobrzeg;
 2. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 3. poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a zatem każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawniony do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

            Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 720/15                                Tarnobrzeg dnia 18.11.2015r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 17 listopada 2015r. wydane zostało postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po  Andrzeju Maćku Borowcu PESEL 72072401858, którego zwłoki znaleziono w dniu
  11 września 2015r., ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu przy ul. Wyspiańskiego 24/68;
 2. poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 5/16                                              Tarnobrzeg dnia 11.01.2016r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 7 stycznia 2016r. wydane zostało postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Dariuszu Stanisławie Dziadoszu PESEL 67060911433, zmarłym dnia 15 czerwca 2012r., ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu przy ul. Kwiatkowskiego 21/31.
 2. poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

Anna Gołębiowska

 


 

Sygn. akt. I Ns 734/15                                Tarnobrzeg dnia 3.12.2015r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

1.     ogłasza, że w dniu 20 listopada 2015r. wydane zostało postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po  Marii Danucie Więczkowskiej PESEL 47071504420, zmarłej dnia 2 marca 2007 r., ostatnio stale zamieszkałej w Tarnobrzegu przy ul. Matejki 18/35,

2.     poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 678/15                                Tarnobrzeg dnia 20.11.2015r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 13 listopada 2015r. wydane zostało postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Bogdanie Furmanie PESEL 50080502031, zmarłym dnia 28 maja 2015r. w Nowej Dębie, ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 18/19;
 2. poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

            Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 712/15                                Tarnobrzeg dnia 20.11.2015r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 13 listopada 2015r. wydane zostało postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po  Adamie Urbaniaku PESEL 74121902390, zmarłym dnia 02 października 2015r. w Nowej Dębie, ostatnio stale zamieszkałym w Alfredówce 125, 39-460 Nowa Dęba;
 2. poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

            Anna Gołębiowska


Sygn. akt. I Ns 720/15                                Tarnobrzeg dnia 18.11.2015r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:

 1. ogłasza, że w dniu 17 listopada 2015r. wydane zostało postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po  Andrzeju Maćku Borowcu PESEL 72072401858, którego zwłoki znaleziono w dniu 11 września 2015r., ostatnio stale zamieszkałym w Tarnobrzegu przy ul. Wyspiańskiego 24/68;
 2. poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Referendarz Sądowy

Anna Gołębiowska


 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył: admin1
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminsr
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 14 685