Bezpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja świadczone są na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz 2020 r. poz. 875)

 

Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej (aktualny na dzień 1 czerwca 2020 r.)

2020-05-19

Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii. W mocy pozostają zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące sposobu udzielania pomocy w czasie trwania epidemii.

Objęcie nieodpłatną pomocą prawną i nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim jednoosobowych przedsiębiorców wynika z nowych wyzwań, przed którymi stoją najmniejsze firmy w trudnym okresie epidemii. Drobny przedsiębiorca często nie ma środków na opłacenie profesjonalnego wsparcia, a właśnie w tym czasie jest ono najbardziej potrzebne. Nieodpłatna pomoc prawna powinna pozwolić takim przedsiębiorcom podjąć właściwe decyzje w nowych dla nich okolicznościach i oddalić niebezpieczeństwo zawieszenia lub nawet zakończenia działalności.

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 294, zwanej dalej: „ustawą") poszerzające krąg beneficjentów oraz ułatwiające świadczenie nieodpłatnej pomocy w stanie epidemii.

I. Istotne zmiany po nowelizacji

Po pierwsze, w związku z uchyleniem ust. 2 w art. 3 i nowelizacją art. 4 ust. 1 ustawy, nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Po drugie, stosownie do treści wprowadzonego art. 28a ustawy, obowiązującego z mocą od dnia 13 marca 2020 r., w czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy. Przepisu art. 4 ust. 2 nie stosuje się. Powyższe oznacza, że realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w trakcie trwania epidemii (a także stanu nadzwyczajnego oraz stanu zagrożenia epidemicznego) może odbywać się w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, a więc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe) oraz poza lokalem punktu.

Co istotne, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy w powyższy sposób beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

II. Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej podczas stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964), pozwala w § 14 ust. 1-3 i 5 na wprowadzenie ograniczeń w zakresie wykonywania zadań publicznych i przewiduje, że do odwołania:

 1. Wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
 2. W urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
 3. Ograniczenia dotyczącego dopuszczalnej liczby interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie stosuje się do:

           1) dziecka do ukończenia 13 roku życia;

           2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie                               kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

            3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

            4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;

            5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń podejmuje kierownik urzędu administracji publicznej, dyrektor generalny urzędu lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.   

Wobec powyższego, w razie podjęcia przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) decyzji o świadczeniu nieodpłatnych usług za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu, aktualne pozostają zalecenia Ministra Sprawiedliwości zamieszczone w poprzednim komunikacie - https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14914,komunikat-w-zwiazku-zezmiana-przepisow-ustawy-o.html;

 

Zestawienie zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

2020-05-19

I. Dla beneficjentów pomocy – zmiany obowiązują od 16 maja 2020 r.

Z perspektywy beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na uwagę zasługuje rozszerzenie zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej o sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. W takiej sytuacji, ze względów bezpieczeństwa, nie jest wymagane złożenie przez osobę uprawnioną oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz – jeśli chodzi o przedsiębiorców jednoosobowo prowadzących działalność gospodarczą – oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Wprowadzono również regulację, której celem jest zapewnienie równomiernych zapisów na dyżury w prowadzonych w danych powiatach punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Wzmocnione też zostało bezpieczeństwo i tajemnica udzielonej pomocy. Umożliwiono osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, skorzystanie z usług nieodpłatnej mediacji poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 1. Stosownie do treści art. 4 ust. 1 i w związku z uchyleniem ust. 2 w art. 3 ustawy z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, pod warunkiem, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.
 2. W myśl art. 4 ust. 2 ustawy wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, mają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o niemożności ponoszenia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jeśli chodzi o objętych zakresem pomocy przedsiębiorców – osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób – mają one dodatkowo obowiązek złożenia oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenia składa się w formie pisemnej osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 3. Zgodnie jednak z art. 28a ustawy (obowiązuje z mocą od 13 marca 2020 r.) w czasie epidemii, a także stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu nadzwyczajnego, w razie wykonywania zadań wynikających z ustawy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu, nie jest wymagane złożenie oświadczeń.
 4. Z art. 8 ust. 4 ustawy wynika, że prowadząc rejestrację zgłoszeń, dąży się do równomiernej rejestracji zgłoszeń osób uprawnionych odpowiednio do dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w danym powiecie.
 5. Zgodnie z art. 7 ust. 1a ustawy karta pomocy jest dokumentowana drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Karta pomocy zawierająca część obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy może być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu starostwa powiatowego.
 6. W art. 7 ust. 1 ustawy wskazano, że w karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej, które mogą bezsprzecznie identyfikować osobę.
 7. W zmienionym art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy zawarto regułę, zgodnie z którą adwokat lub radca prawny do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego przekazuje oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2, w sposób uniemożliwiający powiązanie go z kartą pomocy, w szczególności po usunięciu oznaczenia dnia złożenia oświadczenia.
 8. Znowelizowany art. 8 ust. 8 ustawy wprowadza możliwość skorzystania z usług nieodpłatnej mediacji poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość przez osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 II. Dla wykonawców – zmiany obowiązują od 16 maja 2020 r.

Z perspektywy wykonawców nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wprowadzone do ustawy zmiany przepisów wiążą się z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego wspomagającego realizację zadań wynikających z ustawy i ich dokumentowanie. Gwarantują one także bezpieczeństwo danych osobowych zarówno osób zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy jak korzystających z nieodpłatnej pomocy.

Znowelizowane przepisy wzmacniają także ochronę tajemnicy związanej ze świadczoną nieodpłatną pomocą prawną przez adwokatów i radców prawnych w ten sposób, że materialny ślad wizyty osoby uprawnionej, jakim jest oświadczenie o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, który przekazywany jest do starosty do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego, jest pozbawiany cech pozwalających na powiązanie oświadczenia z udzieloną pomocą.

 1. Art. 7a ust. 1 ustawy stanowi, że Minister Sprawiedliwości prowadzi centralny system teleinformatyczny do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej;
 2. W systemie, zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy, przetwarzane są dane osób zgłaszających się na wizytę, osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, osób reprezentujących organizacje pozarządowe, okręgowe rady adwokackie lub rady okręgowe izb radców prawnych, pracowników urzędów starostw powiatowych i urzędów wojewódzkich, doradców wykonujących recenzje, o których mowa w art. 11d ust. 11, a także osób, które ukończyły szkolenie, o którym mowa w art. 11a ust. 1, oraz kurs doszkalający, o którym mowa w art. 11a ust. 2, i otrzymały stosowne zaświadczenia.
 3. W myśl art. 7a ust. 3 ustawy, administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemie są: Minister Sprawiedliwości, starostowie oraz wojewodowie, w zakresie realizowanych zadań wynikających z ustawy. Dane są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono realizację zadań wynikających z ustawy, z wyjątkiem danych osobowych osób zgłaszających się na wizytę, które przetwarzane są przez okres roku od zakończenia roku kalendarzowego, w którym udzielono nieodpłatnej porady prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 4. Karta pomocy jest dokumentowana drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (art. 7 ust. 1a zdanie pierwsze ustawy).
 5. Adwokat lub radca prawny do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego dokumentuje w systemie teleinformatycznym kartę pomocy, z wyjątkiem części obejmującej opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomoc (art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy).
 6. Art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy - wprowadza wymóg przekazywania oświadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 2, w sposób uniemożliwiający powiązanie go z kartą pomocy, w szczególności po usunięciu oznaczenia dnia złożenia oświadczenia.
 7. Art. 7 ust. 1 stanowi, że wykonawcy mają obowiązek dokumentowania każdego przypadku udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez podanie w szczególności informacji dotyczących zgłoszonej sprawy i udzielonej pomocy, dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc, kategorii sprawy, formy udzielonej pomocy, czasu poświęconego na jej udzielenie i liczby wizyt osoby uprawnionej w tej samej sprawie, ogólnych informacji o osobie uprawnionej dotyczących w szczególności wieku, płci, wykształcenia, dochodu, gospodarstwa domowego i miejsca zamieszkania oraz danych dotyczących punktu, osoby udzielającej pomocy i daty jej udzielenia. Karta pomocy zawiera część obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy. Wypełnienie przez osobę uprawnioną tej części karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest uzależnione od zgody osoby uprawnionej. W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej, które mogą bezsprzecznie identyfikować osobę.

III. Dla starostów – wprowadzone z dniem 16 maja 2020 r. przepisy związane ze sprawozdawczością będą miały zastosowanie do sprawozdań za kolejne kwartały 2020 r. (począwszy od sprawozdania za II kwartał 2020 r.), które mają zostać złożone do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Dopuszcza się możliwość przekazania przez starostę wojewodzie informacji pochodzących z 3% kart pomocy w informacji zbiorczej za kolejny okres sprawozdawczy (kolejny kwartał) - jako statystycznie nieistotnych.

Uproszczone zostały – w związku z wdrożeniem systemu teleinformatycznego do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej – zasady sprawozdawczości z wykonywania zadań wynikających z ustawy. Starostowie obowiązani zostali na terenie swojego powiatu dążyć do równomiernego obciążenia zadaniami punktów.

 1. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy dopuszcza się przekazanie informacji pochodzących z 3% kart pomocy, o których mowa w art. 7 ust. 1, w informacji zbiorczej za kolejny kwartał.
 2. W myśl art. 12 ust. 2 ustawy starosta może upoważnić wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu lub pracowników starostwa do przekazania w jego imieniu zbiorczej informacji, o której mowa w ust. 1.
 3. Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 3 ustawy, potwierdzenie przez starostę lub osobę, o której mowa w ust. 2, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7a ust. 1, gotowości sporządzonej zbiorczej informacji, o której mowa w ust. 1, jest równoznaczne z oświadczeniem starosty o kompletności i prawidłowości danych zawartych w zbiorczej informacji z udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim na terenie powiatu.
 4. Z art. 8 ust. 4 ustawy wynika, że prowadząc rejestrację zgłoszeń, dąży się do równomiernej rejestracji zgłoszeń osób uprawnionych odpowiednio do dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w danym powiecie.

 IV. Dla wojewodów – wprowadzone z dniem 16 maja 2020 r. przepisy związane ze sprawozdawczością będą miały zastosowanie do zliczeń zbiorczych informacji za kolejne kwartały 2020 r. (począwszy od zbiorczego zliczenia za II kwartał 2020 r.), które mają zostać złożone do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Z perspektywy wojewodów istotne zmiany w ustawie wiążą się ze sposobem sporządzania i przekazywania Ministrowi Sprawiedliwości zliczenia zbiorczych informacji. Sprawozdawczość wojewodów została uproszczona. Znowelizowany art. 12 ust. 4 przewiduje odpowiednie stosowanie ust. 2 i 3 do sporządzenia i przekazywania Ministrowi Sprawiedliwości zliczenia zbiorczych informacji przez właściwego wojewodę. Zgodnie z ustawą potwierdzenie przez starostę lub osobę, o której mowa w ust. 2, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7a ust. 1, gotowości sporządzonej zbiorczej informacji, o której mowa w ust. 1, jest równoznaczne z oświadczeniem starosty o kompletności i prawidłowości danych zawartych w zbiorczej informacji z udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim na terenie powiatu.

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14913,zestawienie-zmian-wustawie-o-nieodplatnej-pomocy.html

 

Komunikat w związku z opracowaniem zaleceń Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego

2020-06-12

Komunikat w związku z opracowaniem Zaleceń Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem

Dodany na mocy art. 29 pkt 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) przepis art. 28a ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm., Dz.U. z 2020 r. poz.) wprowadza możliwość udzielania nieodpłatnej pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację epidemiczną, w tym stopniowe zmniejszanie obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym, a także sytuację epidemiczną na danym obszarze kraju, decyzja o zakończeniu zdalnego udzielania pomocy, czyli powrocie do konwencjonalnego (tj. stacjonarnie w punktach) świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - należy do starostów i prezydentów miast na prawach powiatu.

Decyzja powinna być podjęta z rozwagą, z uwzględnieniem aktualnego na danym terenie zagrożenia epidemicznego i prognoz co do rozwoju sytuacji. Powinna uwzględniać również potrzeby lokalnej społeczności oraz możliwości zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa realizacji zadań objętych ustawą w warunkach stacjonarnych, w tym wyposażenia punktów w środki ochrony osobistej dla wykonawców, jak i osób korzystających z pomocy. Przed podjęciem decyzji przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatów, założenia co do rozwoju sytuacji epidemicznej muszą być przyjmowane w sposób ostrożny, a priorytetem powinna być przede wszystkim troska o bezpieczeństwo zarówno osób zaangażowanych w udzielanie pomocy, jak i beneficjentów pomocy.

Należy mieć na uwadze, że gdy w ocenie starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu sytuacja pozwoli już na udzielanie pomocy stacjonarnie w punktach, jej faktyczne świadczenie będzie musiało odbywać się ze świadomością, że wciąż istnieje zagrożenie epidemiczne, które wymaga podjęcia dodatkowych działań zwiększających bezpieczeństwo.

Dlatego zachodzi konieczność odpowiedniej organizacji i zapewnienia funkcjonowania punktów, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, kadrowych, informatycznych i logistycznych. Należy również zachować aktualnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Mając na względzie powyższe Minister Sprawiedliwości i Główny Inspektor Sanitarny opracowali załączone poniżej Zalecenia dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem  z dnia 9 czerwca 2020 r., które mają na celu służyć pomocą starostom i prezydentom miast na prawach powiatów w organizacji udzielania nieodpłatnej pomocy stacjonarnie w punktach w trudnym czasie epidemii z poszanowaniem bezpieczeństwa beneficjentów pomocy i wszystkich osób zaangażowanych w jej udzielanie.

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14915,komunikat-w-zwiazku-zopracowaniem-zalecen.html

 

Szczegółowe informacje dostępne są na:

www.darmowapomoc prawna.ms.gov.pl

oraz

http://www.tarnobrzeg.pl/dla-mieszkanca/nieodplatna-p-/

 

 
Od 1 stycznia 2016 r. na terenie Tarnobrzega funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, utworzone na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015, poz. 1255 ze zm. - Dz.U. z 2017r. poz. 2030).
 
Punkty czynne są od poniedziałku do piątku, przez cztery godziny dziennie, według harmonogramu:
 
1) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowany w budynku byłego internatu Liceum Ogólnokształcącego, 39-400  Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 30,
 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 15:30 do 19:30
 
Punkt obsługiwany będzie przez adwokatów i radców prawnych.
 
2) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowany w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu (ul. Kopernika 3),
 
czynny od poniedziałku do czwartku w godz. od 10:00 do 14:00, w piątki od godz. 8:00 do 12:00
 
Bezpłatne porady prowadzone będą przez organizację pożytku publicznego: Fundację Masz Prawo z siedzibą w Tarnobrzegu.
Punkt obsługiwany jest przez adwokatów i radców prawnych.
 
 

UWAGA!

Komunikat
dotyczący funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz darmowego poradnictwa obywatelskiego
na terenie Miasta Tarnobrzega

 

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmianie ulega do odwołania system udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Tarnobrzega.

Dyżury prowadzone będą wyłącznie za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, tj. za pośrednictwem telefonu, e-maila, komunikatorów internetowych.

Aby skorzystać z porady należy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

 1. – punkt przy ul. Kopernika 3;
 2. – punkt przy ul. Kościuszki 30,

przesłać wniosek o uzyskanie ww. pomocy zawierający oświadczenie, że osoba nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (wzór wniosku wraz z oświadczeniem poniżej).

Po złożeniu ww. dokumentu prawnicy skontaktują się z osobą w celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z nieodpłatnej pomocy prawnej, powinny złożyć wniosek w opisany powyżej sposób.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem – ustnie przez telefon na wskazane poniżej numery telefonów.

 


Punkt przy ul. Kopernika 3

Poniedziałki – 602 452 635

Wtorki – 667 422 755

Środy – 600 464 471

Czwartki – 608 362 422

Piątki – 608 362 422


Punkt przy ul. Kościuszki 30 – tel.  15 81 81 512


 

Osoba składająca wniosek ustnie przez telefon zobowiązana będzie do podania przyczyny uzasadniającej odstąpienie od pisemnej formy wniosku oraz następujących danych:

- imię i nazwisko,

- adres,

- numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość).

Po złożeniu wniosku prawnicy skontaktują się z osobą w celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:36
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2020-06-19 09:37
Opublikował: adminsr
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 8 014